Pentekostal spiritualitet. Med särskild hänsyn till Sven Lidmans och Lewi Pethrus 1940-talsproduktion

LADDA NER

Magisteruppsats i Kyrkovetenskap vid Uppsala universitet.