Nr. 18 Andens dop och nådegåvorna. Ett ekumeniskt »pingstmöte« i Stockholm 1918

LADDA NER

En lekman i metodistförsamlingen Trefaldighet publicerade år 1918 en skrift med titeln Andens dop och nådegåvorna. Från pingstmötet i Stockholm, Trefaldighetskyrkan, den 23-26 febr. 1918. Stenografiskt referat från avslutningsmötet, över ämnet: Det allvarliga tidslägets krav på de kristna. Vad kan och bör göras? Deltagare i avslutningsmötet, eller samtalsmötet som det kallades, var ledande företrädare för Metodistkyrkan, Baptistsamfundet, Missionsförbundet och Pingströrelsen. Detta samtal återges i föreliggande skrift med en inledning som presenterar sammanhanget samt en efterskrift där ett resonemang förs kring ekumeniska ansatser i den unga pingstväckelsen.