Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Vilken historia!

Pingströrelsen under 100 år i Sverige

Ett sekel har gått sedan pingstväckelsen fick fäste i vårt land. Dessa hundra första år har nu dokumenterats i ett pingsthistoriskt bokverk. I maj ska det vara färdigt och tryckt.

Bakom initiativet ligger bland annat ett konstaterat behov av en samlad informationskälla, användbar både för rörelsens egna medlemmar och för en intresserad allmänhet. Förhoppningen är att den ska ge svar både på enklare frågor om pingströrelsens liv och verksamhet, men också fungera för den som vill göra mer djupgående forskning och analyser i ämnet.
Uppdraget gick till dåvarande Pingströrelsens Informationscentrum, PRI, som började arbetet 1999. Det hade då gått ungefär 30 år sedan Arthur Sundstedts pingsthistoriska verk gavs ut som behandlar åren 1907-1950. Det fanns alltså stor anledning att också dokumentera de femtio senaste åren.
– Tanken var från början att det skulle bli just så, berättar projektledaren Magnus Wahlström, som förestår Pingst – arkiv och forskning. Men ganska snart förstod vi att också var skyldiga att belysa den tidiga historien genom det perspektiv som tiden har gett oss.
Därför kommer det bokverk som beräknas ligga klart i samband med jubileumsaktiviteterna i pingsthelgen att omfatta pingströrelsens historia fram till 1900-talets slut. Men självklart finns också till exempel de organisationsförändringar som skett efter detta datum med i bokverket.

Två band
– Men betydelsen av detta kan ju inte belysas historiskt ännu, så därför tas det upp mer som viktiga data, säger Wahlström och påpekar också att den statistik som redovisas sträcker sig fram till och med 2005.
Bokverket är uppdelat i två band, där det ena behandlar pingströrelsens verksamhet och särdrag och det andra händelser och utveckling i tidsföljd.
Ett par intentioner har varit uttalade i arbetet. En handlar om att göra den kvinnliga pingströrelsehistorien synlig i sammanhanget.
– Jag tycker vi har lyckats ta ännu ett steg. Samtidigt behövs mycket mer av källforskning för att ge en helt rättvisande bild, säger Magnus Wahlström.
Den andra intentionen gäller nyansering av den historiska bilden av pingströrelsen, och kanske framför allt bilden av Lewi Pethrus roll.
– Vi tvekar inte att lyfta fram allt det positiva som Lewi Pethrus betytt, men inte heller för problem och det som blivit missvisande när det gäller honom.

Ideellt arbete
En ytterligare strävan har varit att åstadkomma ett bokverk som är relativt lättillgängligt, utan ett alltför akademiskt anslag. Detta förstås utan att ge avkall på tillförlitligheten.
– Vi har försökt att hålla en nivå som en genomsnittlig gymnasist kan tillgodogöra sig, förklarar Magnus Wahlström.
Han räknar till 21 personer som varit med i framställandet av material till bokverket. Största delen har skett på ideell basis.
Så också formgivningen som bär Eric Ekmans signatur. Han har hunnit bli 70 år och en intressant notering i sammanhanget är att det faktiskt var han som också formgav Sundstedts bokverk och därmed alldeles handfast är med och för historien framåt.
Claes Waern är ansvarig redaktör och har som sådan samlat in och sammanställt materialet.
Böckerna ges ut på Libris förlag och kommer att kosta 695 kronor.