Verksamhetens överlevnad målet

Föreståndare Sten-Gunnar Hedin och direktor Christian Holmgren svara här på frågor om underskottet och sparåtgärderna i Pingst – fria församlingar i samverkan.

Hur kunde underskottet bli så stort?
Underskotten består i huvudsak av ett antal delposter. Bland de större enskilda posterna finns en planerad verksamhet som var större än inkomsterna inom den internationella verksamheten – detta för att minska fonderade medel inom gamla SPM. Inom nationella verksamheten dras vi med underskottet efter Karismakonkursen. Den resursuppbyggnad som skedde inom organisationen för att möta församlingarnas och de gemensamma verksamheternas behov av stödfunktioner inte efterfrågats så som förutsattes vid samordningsbeslutet. 

Har kontrollfunktionerna brustit eller inte funnits alls?
Den nya styrelsen tillträdde i praktiken den 1 januari -06. och såg ganska tidigt att ekonomin genomgående var problematisk. Att denna upptäckt skedde nu är ganska naturligt – den överblick över den samlade ekonomin som uppstod när man lade samman de båda balansräkningarna för ”gamla” Pingst och SPM har tidigare inte funnits. Det blev då uppenbart att tidigare underskott och tyngande balansposter som var för sig tett sig hanterbara när de blev sammanlagda blev alltför tunga för att bara ”rullas vidare” i ny verksamhet.
 
Vilket ansvar har ni för den uppkomna situationen?
Visst har vi ett ansvar, som vi delar med ett stort antal människor som med stor idealitet och med gott uppsåt varit delaktiga i ledning och beslut av dessa verksamheter under de senaste 7-8 åren. Det är följden av en mängd delbeslut, händelser och processer som vi nu, i efterhand, kan se de sammanlagda effekter­na av.
 
Har ni fått några krav på att avgå?
Nej, faktiskt inte. Det är ju dock fullständigt naturligt och riktigt att ledarskapet i en sådan här situation granskas och blir ifrågasatt – det är ju faktiskt en av de stora positiva effekterna av den demokratiska process vi numera har i att tillsätta styrelse och ledning inom den gemensamma verksamheten. Anser församlingarna att vi inte skött vårt fögderi så har de alla möjligheter att avsätta oss i god demokratisk ordning.
 
Kommer sparåtgärderna som presenterades i januari få årets budget att gå ihop?
Uppdraget vi fått från styrelsen är att presentera en budget i balans. Sedan kan det ju alltid inträffa förändringar under året som påverkar utfallet, både positivt och negativt. Men budgeten skall gå ihop, detta för att långsiktigt säkra verksamhetens överlevnad.
 
Hur kommer de att påverka verksamheten?
Besparingsprogrammet ligger framför allt på administration och ledningskostnader. Den verksamhet som vänder sig till församlingarna och samhället prioriteras.
 
Är den ekonomiska situationen säkrad nu eller blir det fler uppsägningar längre fram?
De åtgärder som nu vidtagits bedömer vi från nuvarande situation ska räcka. Sedan är det ett faktum att vi lever i en föränderlig värld, och förändringar i omvärlden kan komma att förändra läget.
 
Har ni personalen med er?
Vi tror att det finns en stor förståelse även hos personalen för att besparingar måste genomföras. Det handlar ju om att säkra verksamhetens långsiktiga överlevnad. Sedan är det naturligt att det i sådana här situationer kan råda olika uppfattningar om hur och var besparingarna görs. Det är också smärtsamt att se goda arbetskamrater och vänner tvingas lämna arbetsgemenskapen på grund av neddragningarna, samtidigt som man själv har skrivbordet fyllt av arbetsuppgifter.
 
Vad har ni att säga till de pingstvänner som är besvikna över hur Pingst ffs utvecklats?
Vi kan ha förståelse för en viss besvikelse – förhoppningarna om en nytändning har varit stora. Samtidigt kan vi nog tycka att det är för tidigt att skriva facit över Pingst. Förändringar måste få ta sin tid, och vår förhoppning är att det ansvar och handlingskraft som styrelsen visar kommer att innebära att grunden läggs för en god framtida verksamhet.
 
Kommer kyrkoavgifterna användas till att täcka underskottet?
Nej. Kyrkoavgiften används för verksamhet som kommer församlingarna till