Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Tryggt och tryckt

När Lewi Pethrus, ett par år efter bildandet av Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, gav ut boken Jesus kommer så utgjorde den starten för Förlaget Filadelfia, som under sin tid var direkt knutet till Pingströrelsen. Tidigare var det ju något av en självklarhet att varje kristen rörelse och samfund hade ett eget förlag och det är lätt att inse att det tryckta ordet var särskilt betydelsefullt för en ung kristen församlingsrörelse som saknade övergripande samfundsstruktur.
Genom bokutgivningen gavs inriktning i lärofrågor och förkunnelse, något som förmodligen ansågs nödvändigt för sammanhållning och samstämmighet mellan församlingarna.

NÄR JAG, INFÖR ARBETET med den här sidan nu sitter och plockar bland böckerna från olika kristna förlag så slår det mig hur mycket den kristna bokbranschen har förändrats. Samfundsförlagen har gått upp och in i varandra. (Som jag förstår är det bara Livets ords förlag som numera är nära knutet till församlingen.) Även om man haft ambitionen att ta vara på ägarsamfundens särart, så är det svårt att urskilja någon samfundstypisk litteratur i dagens utgivning, vilket förstås också speglar att hela kyrkokartan är under förändring.
Men jag tycker mig också se att syftet med utgivningen har förändrats. Boken Guds språk (se recension här intill) kan kanske stå som ett exempel på att de kristna förlagens utgivning inte längre handlar om att skapa samsyn, utan i ganska stor utsträckning handlar om att problematisera
och utmana.

DÄRFÖR ÄR DET INTRESSANT ATT Teologiska nätverket i pingst nu ge ut boken Trons hemlighet Ä vägledning i de kristna grunderna, (se artikel på sidan 26). Den har kallats Pingströrelsens egen ”katekes”. Det är inte okontroversiellt då pingstvännerna av hävd menat sig stå fria från skrivna doktriner och trosläror. En sanning med viss modifikation alltså, då förlagets böcker i hög grad bidrog till att forma läror, vilket gav förkunnarna en trygg grund att stå på och begränsade riskerna för sekterism.
I vår postmoderna tid där sanningen relativiseras och där digital information är flyktig och föränderlig, så tycker åtminstone jag att det är både modigt och anmärkningsvärt Ä och kanske lika nödvändigt nu som då Ä att ge ut en tryckt bok som vågar göra vägval och teologiska ställningstaganden. Och jag hoppas att det handlar mindre om att dra gränser och mer om att visa vägen fram.