Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Temadag kring församlingsteologi

Institutet för pentekostala studier, IPS, och Pingsts teologiska nätverk anordnar den 12 januari en samtalsoch temadag omkring församlingsteologi, eller ecklesiologi som teologerna säger. Samlingen hålls på Pingsthuset i Flemingsberg.

Arbetsnamnet för dagen är ”Den svenska pingströrelsens ecklesiologier”. Ecklesiologi handlar om praktisk teologi om församlingen, men också om hur man tänker och resonerar kring vad församlingen är och dess uppgift och syfte är med mera.
Medverkande är Sven-Erik Brodd, professor i kyrkovetenskap vid Uppsala Universitet och ordförande i IPS samverkansgrupp, som introducerar ecklesiologi som teologiskt begrepp, Jonas Ideström, teologie doktor vid Uppsala Universitet och präst i Vallentuna som analyserar Pentekostal ecklesiologi — så den presenteras i skrift: En läsning av Teologiska nätverkets skrift ”Församlingen”, Ulrik Josefsson rektor för PTS, som talar över ämnet ”Att tillhöra två samfund Ä Svensk Pingströrelse och Svenska kyrkan”, samt Uno Solinger, föreståndare i pingstförsamlingen i Kalmar, som talar över ämnet ”Lyckselemodellen eller samverkansförsamlingar.”
Under dagen finns flera tillfällen för samtal kring de olika ämnena och på eftermiddagen anordnas också en paneldebatt.
Samtalsdagen pågår mellan 10Ä17. För att kunna planera den gemensamma lunchen krävs anmälan till Uno Solinger på adress uno.solinger@pingst.se.