Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Storvinst för Dagengruppen

Dagengruppen AB redovisar en vinst på 134 miljoner kronor för år 2008. Det goda resultatet har framför allt att göra med försäljningen av fastigheten Duvan i Linköping under förra året.

Under förra året genomgick verksamheten inom Dagengruppen AB stora förändringar. I början av året slutfördes bildandet av det nya mediebolaget, Swedmedia AB, tillsammans med Vårt Land A/S i Norge, Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen och Svenska Baptistsamfundet.
Swedmedia äger i sin tur Tidnings AB Nya Dagen, Libris Media AB samt TV Inter AB.
Förutom engagemanget i Swedmedia, där Dagengruppen äger 60,42 procent, handlade förra årets verksamhet framför allt om placeringsverksamhet inom den finansiella sektorn. Något som möjliggjordes genom försäljningen av Duvan.

Avkastning till mission
Styrelsen för Dagengruppen AB har i ägarsamtal föreslagit en policy om att framtida avkastningar, ska kunna gå till evangelisation och mission, i första hand sådant som initieras av styrelsen för Pingst Ä fria församlingar i samverkan.
Förutsättningen för detta är att aktieboken är uppdaterad och just nu pågår arbete med detta.
Dessutom pågår aktieöverföringen från pingstförsamlingar till Pingst Ä fria församlingar i samverkan i enlighet med det upprop som landets största pingstförsamlingar skickat ut.
Årets bolagsstämma, som hölls i Uppsala den 9 maj, godkände inte styrelsens förslag på namnändring av bolaget till Pingst AB. Frågan skickades tillbaka till styrelsen.