Samtal pågår - om musiken i Pingst

Vad vill vi med musiken i landets pingstförsamlingar? Vem tar ansvar för den? Och hur kan musiken vandra med förkunnelsen och bli kulturskapande? Det är frågor som en grupp pastorer och musikintresserade samlats kring under ledning av och på initiativ av Ingrid Svanell, verksamhetsansvarig för Pingst församling, och Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst.

Och nu förs frågorna vidare till Pingst Pastor, Pingst Ledarutveckling, MÖT-konferensen och in i ALT och andra utbildningar.
Ä Vi har tittat på hur musiklivet och ansvarsfrågorna ser ut och funderat kring hur vi kan hjälpa musikledare, mötesledare och pastorer att hitta varandra på ett bättre sätt, säger Ingrid Svanell. Musiken är viktig i våra församlingar och en komponent i att lyckas med vårt uppdrag och därför ser vi värdet i att driva de här frågorna.
Ä Jag är väldigt, väldigt glad för att det här samtalet har kommit igång. Musiken är en så viktig del av vår identitet som pingströrelse och innefattar en så stor del av våra gudstjänster, sägerAnne-Jorid Agnell, pastor i Smyrna, Göteborg.
Ä Vi lägger mycket tryck på vem, vad och hur vi predikar, men musiken är ofta något som bara ska lösas. De som predikar är oftast avlönade, men musikerna ofta ideella utövare och ingår väldigt sällan i församlingsledningen.
Men med enkla medel kan den musik och sång vi presenterar bli mer genomtänkt och ge mer kraft till det vi vill uppnå, både inåt och utåt, menar hon och betonar då vikten av tätare band mellan församlingsledning och musiker.
Ä Det finns så mycket gott att förlösa. Om vi investerar lite tid på att tala oss samman om vad vi vill att gudstjänsten ska förmedla som helhet, så har vi vunnit mycket. Vår arbetsgrupp vill inte ge något facit för hur musiken ska låta, eller vilka musikstilar som ska användas, men det är viktigt att vi pratar om vad vi vill förmedla med den musik vi använder.
Samtalet i arbetsgruppen har nu mynnat ut i ett arbetsmaterial kring Musik i Pingströrelsen med målsättningen att församlingsledare och musiker tillsammans ska få ett genomreflekterat synsätt kring musikens roll i att förverkliga församlingens uppdrag. I materialet konstateras att pingströrelsen är ett sjungande folk, att tro föder sång och att sång föder ny tro, liksom att musiken är en av de allra viktigaste evangelisterna för att förmedla evangeliet till familj, grannar och vänner.
Tre olika perspektiv på sången anläggs, dess teologi, funktion och kultur. Det vill säga innehållet i sångerna, vilken typ av sång som betonas och vilka musikstilar och sätt att sjunga och uppträda som används.
Viktigt i samtalen har också varit att fundera kring vilket stöd pastorer och kreatörer behöver för att kunna samtala med varandra utifrån teologi, funktion och kultur och hur församlingarna kan få redskap för att uppmuntra och utbilda kreativa personer och leda kreativa processer. Även dessa frågeställningar tas upp i materialet, som nu närmast kommer att presenteras under Pingst Pastor-konferensen.
Ä En viktig sak är att vi valt att inte bara samtala om och fokusera på musiken, utan att föra in musikfrågorna i ett samtal som också handlar om församlingskultur och gudstjänstliv, säger Ingrid Svanell.
I samtalsgruppen har, förutom Ingrid Svanell och Pelle Hörnmark, också Bo-Göran Leckström, Jönköping, Samuel Hector, Stockholm, Josefina Gniste, Trollhättan, Urban Ringbäck, Göteborg, Anne-Jorid Ahgnell, Göteborg, Sören Runsteen, Göteborg, och Annika Bjurling, Uppsala, ingått.