Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Samägd teologisk högskola fråga för pingststyrelsen

En sammanhållen, samägd högskola med decentraliserad uppläggning genom regionala utbildningsplatser där kostnaderna delas lika mellan samfunden under uppbyggnadstiden. Det är förslaget från gruppen, som utrett en gemensam utbildning för pastorer och teologer i Pingströrelsen, Evangeliska frikyrkan och Svenska Alliansmissionen. Rådslaget i Uppsala beslutade att remittera frågan till Pingststyrelsen.

Frågan väckte stort engagemang i Rådslaget och många talare ville yttra sig i frågan. Röster både för och emot samägande hördes, liksom röster för och emot att låta frågan gå vidare till Pingststyrelsen.

Styrelsen utser ny grupp
Till slut blev dock Rådslagets mening att i enlighet med Pelle Hörnmarks förslag flytta beredningen enbart från föreståndarens bord till Pingststyrelsen, som i sin tur får utse en ny grupp, med brett mandat, som bereder frågan internt inom pingststyrelsen.
Rådslaget tog efter en del diskussion också beslutet att ge denna grupp möjlighet att i oktober kunna ge EFK och Alliansmissionen besked om ifall Pingst väljer att inte gå vidare med frågan om samägande, utan att behöva kalla till extra Rådslag.
Men om gruppen anser att Pingst ska gå vidare med frågan då kommer den att gå på remiss till församlingarna under våren 2010 och sedan kan beslut fattas vid Rådslaget nästa år.
Två personer från varje samfund (Dan Salomonsson och Sam Wohlin från pingst) har ingått i gruppen, som inledde sitt arbete förra året. Ordförande för gruppen under större delen av utredningstiden har varit Sten-Gunnar Hedin. Claes Waern har varit sekreterare och var också den som föredrog utredningens arbete och förslag för Rådslaget.
Utredningen överlämnades till de tre samfundsledarna i påskveckan, men blev inte offentlig förrän efter EFK:s och Alliansmissionens årskonferenser i slutet av maj.

Salomonsson reserverar sig
Gruppen har arbetat på initiativ av samfundsledarna i de tre samfunden och tittat på frågor omkring teologi/ideologi, juridisk form och de ekonomiska förutsättningarna. Utredningsgruppen anser att kostnaderna för utbildningen inledningsvis ska betalas lika av de tre samfunden, för att senare fördelas proportionerligt efter medlemsantal.
Gruppens förslag om en samägd teologisk utbildning i framtiden har Dan Salomonsson reserverat sig emot. Han är positiv till samverkan, men inte till samägande.