Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Riktlinjer för plantering av nya församlingar

Församlingsplanterare inom Pingst ska komma från eller kopplas till moderförsamlingar, som planterar, tränar de nya pastorerna och ledarna och på olika sätt stöder planteringen. Det slås fast i det förslag på riktlinjer för Pingsts församlingsplantering, som bland annat kommer att behandlas under samtalsdagen på årets Rådslag.

Under året som gått har Pingsts församlingsplanteringsgrupp, Föreståndardagarna och flera träffar för församlingsplanterare processat fram ett förslag till riktlinjer för församlingsplanteringsarbete inom Pingst.
Under evangelistveckan i Jönköping anordnades en workshop omkring detta och under Råd slaget i maj kommer det också att finnas tillfälle att samtala kring riktlinjerna.
Gången är sedan att Nationella styrgruppen antar dem och lämnar dem vidare till Pingststyrelsen för beslut.
I förslaget till riktlinjer står också att en ny pingstförsamling ska vara dotterförsamling till en pingstförsamling, ha minst 25 döpta medlemmar och acceptera och följa Pingsts stadgar. En moderförsamling ska ha ett långsiktigt andligt, moraliskt och ekonomiskt ansvar för församlingsplanterare och vara utsändande för församlingsplanterare på samma sätt som för missionärer i andra länder.
I riktlinjerna myntas också begreppet partnerförsamling, vilket beskrivs som en församling, som inte själv startar församlingar, men som stöttar moderförsamlingar ekonomiskt.
Riktlinjerna beskriver också vad Pingst centralt ska göra för församlingsplanteringsarbetet, till exempel att regelbundet samla en nationell ledningsgrupp, utveckla regionala nätverk, informera om och lyfta fram församlingsplanteringsarbetet på olika sätt, samt erbjuda material och kurser för församlingsplanteringscoacher.
Förslaget till riktlinjer, som skickas ut till alla församlingar tillsammans med övrigt material inför Rådslaget, finns också att läsa under fliken: http://www.pingst.se/viewNavM enu.do?menuID=214 på www.pingst.se