"Positivt trendbrott"

Glada nyheter om pingstekonomin

–?Det är mycket lättare att stå här än förra året, för nu kan vi säga att vi är på rätt väg. Det sa Pingststyrelsen ordförande Jörgen Gidlund när han hälsade välkommen till årets Rådslag. Pingst – fria församlingar i samverkan redovisade en vinst på 1,4 miljoner i den egna verksamheten 2007. –?Det är med jättestor glädje som jag kan säga att ett trendbrott skett, summerade nye direktorn Peo Larsson.

Också i år hölls Rådslaget för Pingst – fria församlingar i samverkan och årsstämmorna för Pingstskolorna, Pingst Ung och LP-verksamheten i Uppsala. Omkring 300 ombud samlades för att under två dagar i slutet av april ta del av verksamhetsberättelser, bokslut, verksamhetsplaner, rösta fram nya styrelser och diskutera det kommande valet av föreståndare, liksom vilka kriterier som bör gälla för förtroendevalda.
Direktor PeO Larsson hade uppgiften att redovisa bokslutet för förra året, men var noga med att påpeka att det positiva trendbrottet för ekonomin skett innan han tillträtt. Det egna kapitalet kunde visserligen inte återställas under 2007, men tack vare juridiskt bindande garantier från ett antal pingstförsamlingar om att under detta år skänka Dagengruppsaktier till Pingst, så tillstyrkte revisorerna ansvarsfrihet för styrelsen.

Invigning med dans
Nästan hela första rådslagsdagen hade gått innan själva förhandlingarna började. Allra först hölls en invigningsgudstjänst med dans av eleverna på Kaggeholms danslinje och predikan av Sten-Gunnar Hedin.
Sedan var det dags att presentera ”Vision 2020” för ombuden och en och annan observatör.
Det handlar om en vision att nå människor för Gud i en tid och i ett land, där det andliga intresset ökar samtidigt som intresset för kyrkan minskar. Detta genom att göra en ordentlig analys av hur läget ser ut och utifrån det agera strategiskt. Vision 2020 är ett resultat av arbetet i samverkansgruppen, som består av ledarna för pingstverksamheterna.
Verksamhetsberättelser och årsredovisningar presenterades i fem olika parallella seminarier efter lunch för de olika verksamheterna och lades sedan till handlingarna i storplenum dagen därpå.
På kvällen var tid avsatt för samtal omkring det kommande föreståndarvalet och vilka kriterier som bör gälla för förtroendevalda. Så mycket samtal blev det dock inte, utan mest en presentation av de tankar och idéer som valberedningen jobbat och jobbar efter och hur Pingst Referens funderat kring vilka som ska få inneha förtroendeposter.

Kriterier för förtroendevalda
Under Rådslaget valdes en grupp som ska arbeta vidare med frågor om kriterier för förtroendevalda. Den består av Olof Djurfeldt, Annica Björk och Daniel Alm.
På deras bord finns Pingst Referens tankar om att det ska handla om personer som har äldste- och/eller diakonkvalifikationer och som blir lokalt avskiljda för en central uppgift. Hur arbetet med föreståndarfrågan är tänkt presenteras på sidan 6.
När det blev dags av val till förtroendeposter under lördagens förhandlingar togs valberedningens förslag med ett enda undantag. Gunvor Ekman Ordeberg, som nominerats till ordförande för styrgrupp internationell och som ledamot i Pingststyrelsen, meddelade i ett kort brev att hon dragit tillbaka sin kandidatur på grund av att hon inte hade föreståndarens stöd. Sten-Gunnar Hedin fick förklara sin inställning och grundande den bland annat på att hon saknade missionärserfarenhet och suttit för kort tid i styrgruppen.
Dessutom påtalade han att de haft olika synpunkter i en diskussion om aborter på Katarinastiftelsen.

Stöd från valberedningen
Valberedningen uttalade dock sitt förtroende för henne, liksom Jan-Anders Pettersson, föreståndare i Filadelfiaförsamlingen Sollentuna, som Gunvor Ekman Ordeberg tillhör.
Bengt Säker, som annars aviserat sin avgång, ställde upp på återval fram till höstens extra rådslag i stället för henne.
Under lördagen fattades också beslut om en ändrad inriktning för biståndsarbetet.
Det innebär bland annat att PMU Interlife i framtiden ska arbeta tematiskt och programinriktat och fungera som en paraplyorganisation och stöd för svenska församlingar och lokala partners.
Rådslaget avslutades med att styrelsens ordförande avtackade de avgående förtroendevalda.
–?Arbetet i Pingst förutsätter att människor ställer upp, engagerar sig och ger av s