Pingströrelsen ökar med drygt 1 000 personer

Den sista december 2013 hade Pingströrelsens 456 församlingar 84 723 medlemmar, vilket är en ökning med 1 039 medlemmar från samma tidpunkt föregående år. Den statistiken presenteras i Pingströrelsens årsbok för 2014, där det också finns en 24 sidor lång årskrönika, hemgångna, mission och en hel del annat.

Årsboken, som trycks i 1 500 exemplar gick i slutet av augusti ut till abonnenterna. Bilderna på årets omslag kommer från satsningen Pingst Ledarutveckling, som med start våren 2013 erbjuder fortbildning för 3 000 ideella ledare i Pingströrelsen.
Även i år är det positiva siffror för Pingströrelsen. Medlemsantalet var per den 31 dec 2013: 84 723 (förra året 83 684) medlemmar i 456 (457) församlingar. Dessa församlingar har redovisat 1 528 (1 411) döpta.
När det gäller Pingst Ä fria församlingar i samverkan är det 381 av dessa församlingar med 82 049 medlemmar som är med i Riksföreningen. Det innebär att 96,8 procent av Pingströrelsens medlemmar tillhör församlingar i Pingst FFS.
I förordet till 2014 års upplaga skriver redaktören Magnus Wahlström:
”När man, som i Pingströrelsens årsbok, ägnar sig åt att sammanfatta det som varit är det givetvis extra roligt att berätta om sådant som ”andas framtid”. Under 2013 startade två nya nätverk med riktning mot framtiden. Pingst Ledarutveckling är en enorm satsning för att utbilda ledare i församlingar från norr till söder. Pingst Pastor erbjuder struktur, inspiration och fortbildning för våra predikanter. Nya strukturer och nätverk för en ny tid. I inledningen av årskrönikan finns artiklar om båda dessa.
Ett nygammalt inslag som finns med i årets upplaga är minnesord över hemgångna predikanter och missionärer.
Detta fanns med i årsboken åren 1959 till och med 1993 och återkommer nu. Under många år har vi enbart haft med bild samt data för tjänst, födelse, död och bostadsort. Tålamodet i församlingarna, som årligen hjälper till med att fylla i och skicka in underlagen för kontaktuppgifter, statistik, hemgångna, missionärer, med mera, är enormt. Mycket av materialet i årsboken bygger på de uppgifter som församlingarna själva lämnat in till Pingst. Tack för er hjälp!”
Underlaget för statistiken framställs genom att de lokala församlingarna efter årsskiftet skickar sina uppgifter till Pingst där de sammanställs. I statistiken ingår det fulla antalet medlemmar från 53 gemensamma församlingar med sammanlagt 7 955 medlemmar. Dessa är anslutna till Pingst Ä fria församlingar i samverkan samt till ett eller flera samfund.
De gemensamma församlingarna är märkta med stjärna (*) i statistik och adressregister i Årsboken.
Antalet medlemmar under 25 år har redovisats av 314 församlingar. Dessa församlingar hade sammanlagt 62 145 medlemmar varav 6 536, 10,5 procent var under 25 år. Insamlingsresultat för 2013 har redovisats av 315 församlingar. Deras medlemmar offrade sammanlagt 328,7 miljoner kronor under året, i genomsnitt 4 652 kronor per medlem.
Av dessa har 286 församlingar med totalt 64 137 medlemmar redovisat hur stor del av de insamlade medlen som gått till mission, vilket var sammanlagt 41,2 miljoner kronor, i genomsnitt 643 kronor per medlem.
Utöver de insamlingssiffror som redovisats i statistiken har 83 församlingar, med totalt 33 290 medlemmar, angett hur stor vinst de förmedlat till mission från sitt Second hand-arbete. Det är sammanlagt 39,6 miljoner kronor, vilket i genomsnitt innebär 1 190 kronor per medlem.