Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pingstens vänner finns över hela världen

Pingströrelsen är en världsvid rörelse. Exakt hur den ser ut och har utvecklats är svårt att ge en samlad och uppdaterad bild av, eftersom utvecklingen går snabbt. De siffror vi ändå vågar ge talar om cirka 600 miljoner i de pentekostala rörelserna, varav 80 miljoner tillhör den klassiska pingströrelsen. Övriga hänförs till karismatiska och neopentekostala rörelser. (Se definitioner på nästa uppslag). Den bild vi här tecknar av pingst i världen är alltså ofullständig och utan detaljer, men vill ändå medverka till en liten uppfattning om läget i dag.

Afrika
Redan 1907 fanns pingstmissionärer från Azusa Street på plats på den afrikanska kontinenten. I dag är Afrika den världsdel där pingströrelsen växer allra snabbast. Den afrikanska pingströrelsen uttrycks både i tydlig andlighet men också i samhällsengagemang med, på många håll, inflytande på alla nivåer i samhället. Afrikanska kyrkor, inte minst de kyrkor som bildats utan västerländsk inblandning (African Initiated
Churches), är också starkt missionerande både inom och utom Afrika.

Latinamerika
Latinamerika betraktas traditionellt som en katolsk kontinent. Numera börjar fler ifrågasätta detta och menar att om pingströrelsen inte redan passerat katolikerna i statistiken så är detta inte långt borta. Pingströrelsen är etablerad i alla länder men allra störst och starkt växande i Brasilien. I dag varierar pingstförsamlingarnas karaktär stort. Från små husgrupper med en lekmannapastor till stora megakyrkor som drivs som företag och med ambitioner att etablera sig över hela världen.

Nordamerika
Den klassiska pingströrelsen representeras främst av samfundet Assemblies of God, vars etablering dock innebar en segregation från det ”svarta” ursprunget på Azusa Street. Nordamerika uppvisar i dag hela kartan av pentekostala uttryck och många, kanske de flesta finner man idag, i den neokarismatiska gruppen. Dit räknas flera stora megakyrkor
men också många afrikanska, asiatiska och sydamerikanska invandrarkyrkor.

Europa
1906 inbjöd T B Barratt till ett möte i Oslo som av en del betraktas som pingströrelsens etablering i Europa. Drygt hundra år senare är Europa den mörka fläcken på pingstens världskarta med låg eller ingen tillväxt. Pingströrelsen lever och verkar under demokratiska regimer men är allmänt en tämligen marginaliserad i relation till övriga samhället.

Asien
Asien är en religiöst präglad kontinent, med många olika religioner som dominerar olika områden och med stora skillnader i mänskliga rättigheter.
Pingströrelsens livsvillkor varierar därför kraftigt beroende på var den verkar. Här hittar vi världens största pingstförsamling, Yoido Full Gospel Church, i Söul i Sydkorea men också områden där kristna lever under förföljelse och, på vissa håll, under dödshot. Värt att notera är Kina, där många husförsamlingar definieras som karismatiska.

Oceanien
Denna del av världen är geografiskt splittrad med sina många öriken och det är svårt att få en samlad bild.
Den klassiska pingstväckelsen representeras av Assemblies of God i de två stora länderna, Australien och Nya Zealand och har under senare hälften av 1900-talet sett en tämligen stor tillväxt. I Australien verkar samfundet sedan 2007 under namnet Australian Christian Churches.
Den mest kända pingstförsamlingen från den här delen av världen just nu är Hillsong i Sydney, som bland annat genom sin lovsångsmusik influerat pingstförsamlingar över hela världen.

SAMMANSTÄLLNING: KERSTIN KLASON
Källor:
Glopent Research Projekt (www.glopent.net)
Kyrkornas världsråd( www.oikoumene.org) samt nationella samfunds hemsidor och Wikipedia