Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pingst har fått alkoholpolicy

Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan har sedan i slutet av förra året en alkoholpolicy. Enligt den är pingströrelsens mål att varje medlem ska göra ett medvetet val att leva helnyktert. Församlingarna bör också vara alkohol- och drogfria zoner, där före detta miss­brukare kan känna sig trygga.

Alkohol- och drogpolicyn an­togs av Pingststyrelsen vid dess sammanträde i december. Syftet med den är bland annat att stödja medlemmarna till ett personligt ställningstagande om nykterhet, hjälpa missbrukare och deras familjer samt påverka politiker och beslutsfattare inom näringsliv och kultur.
I policyn slås fast att nykterhet, liksom frälsningen, är ett personligt val. Men att den lokala församlingen bör handleda sina medlemmar och hjälpa dem med argument i frågan.

Varför togs beslutet om alkoholpolicy just nu?
–?Det har varit på gång i över ett år. Inte minst i den internationella verksamheten fanns ett behov av en sådan gentemot internationella partner. Också i lokalt samarbete med kommuner i Sverige fanns önskemål om en sådan, säger Sten-Gunnar Hedin.
I alkoholpolicyn rekommenderas varje enskild lokal pingstförsamling att anta en lokalt tillämpbar alkoholpolicy, där behovet av alkoholfria miljöer och alkoholfritt nattvardsbord bland annat bör beaktas.

Hur ska arbetet med detta ske?
–?Vi hoppas dels på en snöbollseffekt av att vi tagit en policy centralt, säger Sten-Gunnar Hedin, men sen finns vi också med i nätverkande arbete tillsammans med LP-verksamheten, Blå bandet och IOGT och Hela människan, där vi tillsammans med de lokala församlingarna arbetar med frågor omkring varför det behövs en alkoholfri miljö.
Alkoholpolicyn slår fast att den centrala verksamheten enbart ska använda sig av alkoholfri representation och arbeta för nykterhet och drogfrihet i den egna verksamheten och i samhället.
Personal, som är anställd i den centrala verksamheten, ska tillämpa helnykterhet i alla sammanhang där man uppträder som företrädare för eller representerar pingströrelsen.

Varför ändrades den ursprungliga formuleringen om att alla centralt anställda förväntades ha en helnykter livsstil?
–?Vi kan ju inte lägga oss i människors privatliv. Den skrivningen vi antog är också mycket restriktiv, för när skulle till exempel jag, någon annan verksamhetschef, eller du som redaktör inte representera pingströrelsen?

Fotnot: Läs hela alkoholpolicyn www.pingst.nu/artikelsida.asp?id=1272&typ=13