Pelle Hörnmark omvald till föreståndare

Pelle Hörnmark omvaldes på Rådslaget enhälligt till föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan. Mandatperioden är fyra år. Han uttryckte efteråt både sin glädje och tacksamhet över det fortsatta förtroendet.

Efter att ha blivit vald och fått förbön inför den nya mandatperioden, som är fyraårig, tackade Pelle Hörnmark för allt stöd och uppmuntran under de tre och ett halvt år han innehaft detta förtroendeuppdrag.
Ä Tack ska ni ha, sa han och riktade sig till styrelsen, till personalen, till församlingar och pastorer.
Ä Ingen av oss lyckas mer än vad omgivningen tillåter, konstaterade han och sa att han känner stor glädje i uppdraget.
David Sundström, ordförande valvalberedningen, förklarade före själva valet att stödet för Pelle Hörnmark är mycket stort i församlingarna. Inget alternativt namnförslag hade kommit in från något håll, Sören Eskilsson, ordförande för Pingststyrelsen, sa också att styrelsen har ett odelat förtroende för Pelle och känner att en positiv tid ligger bakom, där förtroendet har stärkts på många sätt, inom Pingströrelsen och i ekumeniska och internationella sammanhang.
Ä När jag valdes första gången och fick förbön tillsammans med min fru Tina kände vi båda hur glädjen kom över oss infördetta uppdrag. Och glädjen är kvar! sa Pelle Hörnmark.
Innan alla ombuden bad för Pelle Hörnmark fick han hälsnings- och bibelord från fyra olika personer. Nicklas Mörling från Tjugofyrakyrkan inledde.
Ä Jag tror du är sänd av Gud och jag kan säga att jag och de församlingspastorer jag lever nära inte hade varit där vi är i dag utan dig.
Nicklas Mörling läste sedan från Jeremia 29:11. Urban Ringbäck, Smyrna Göteborg, valde att läsa kallelsetexten
från Lukas 5:4, där Jesus säger till Simon att ro ut på djupet och lägga ut näten. Christina Hellström från Överhörnäs delade Ordspråksboken 4:23, som handlar om att framför allt bevara sitt hjärta. Hon konstaterade att Pelle
Hörnmark visserligen visat att han klarar att leda processer, representera Pingst och allt annat som krävs av en föreståndare, men hon menade att han framför allt valts på grund av sitt hjärta, sin ömhet och sin kärlek till rörelsen.
Elisabeth Hammarberg, kommunikationschef på PMU, uttryckte sin glädje över att vara en i personalen som Pelle Hörnmark leder. Hon läste från 1 Krönikeboken 28:20Ä21.
Ä Jag hoppas att vi ska kunna stå med dig, be om vishet och beskydd över din tjänst.