Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

På väg mot fullt utbyggt Pingst

Årets Rådslag tog beslut om inriktning för mission, medlemskap och organisation

Årets Rådslag rymde mer än personval, bokslutsredovisningar och presentation av verksamhetsplaner. Under dagarna fattades beslut som kommer att påverka svensk pingstmissions framtid, klargöra vad svensk pingströrelse tror och lär och ge Pingst en mer enad och samlad organisation.

Även i år samlades rådslagsombuden till överläggningar i Norr köpings Pingstkyrka, som ordnade maten i den egna restaurangen Renströmmen och som ligger vägg i vägg med Scandic hotell, där många valde att sova över.
Direkt efter lunch på fredagen förklarade Pingststyrelsens ordförande Sören Eskilsson Rådslaget öppnat och sedan användes större delen av fredagseftermiddagen till formalia, det vill säga till att godkänna årsredovisningar och verksamhetsberättelser, presentera verksamhetsplaner och förrätta val.
Under eftermiddagen fattade Rådslaget också beslut om att ge Pingststyrelsen mandat att sälja Pingsthuset utan att behöva kalla in ett extra Rådslag. Direktor Peo Larsson förklarade att huset med sina drygt 3 000 kvadratmeter blivit alldeles för stort sedan flera verksamheter flyttat därifrån och antalet anställda minskat. Lokaler på mellan 1 000 och 1 200 kvadratmeter skulle vara mer lämpligt.
Pingstkyrkan i Gävle hade lämnat in en motion med önskemål om att Pingst genom Ibra skulle engagera sig i nationella kristna radiosändningar. Även om styrelsen ansåg att förslaget låg i linje med ändamålsparagrafen i Pingsts stadgar, så avslogs motionen eftersom Ibra inte bedöms ha möjlighet att hantera en sådan radioutveckling utan att tappa missionsfokus.
Rekommendationen blev i stället att råda de församlingar som är intresserade av detta att samlas för fortsatta samtal och planering, där Ibra kan vara en samtalspartner men inte ansvarig.
Fredagseftermiddagen avslutades med en introduktion inför de framtidsfrågor som aviserats till detta Rådslag; Nämligen förslag om fullt utbyggt Pingst, framtiden för svensk pingstmission samt medlemskap. Först på agendan kom förslaget om ett fullt utbyggt Pingst, vilket i korthet innebär att LP-verksamheten och Pingstskolorna också får Pingst Ä fria församlingar till huvudman, dock utan att upphöra som egna juridiska personer.
Genomförs förslaget kommer det att finnas fler styrgrupper i framtiden och som kan omfatta verksamheter i olika organisationer. Exempelvis kommer Styrgrupp Diakoni att både omfatta LP-verksamheten och det diakonala arbete som nu sker inom den nationella grenen av Pingst.
Pingst ung omfattas inte av detta förslag, eftersom bara en helt fristående ungdomsorganisation kan få bidrag från staten.
Grundidén bakom förslaget är att fullfölja intentionerna från 2005 om samordning av allt Pingsts nationella och internationella arbete. Styrelsen lyfte vikten av en tydligare profil och struktur och att Rådslagen i framtiden i och med detta mer kan fokusera på strategi och verksamhetsutveckling.
På fredagskvällen fick alla deltagare äta en god middag vid fint dukade bord. I samband med detta avtackades förtroendevalda och Bertil Carlsson fick ett postumt stipendium från Insamlingsstiftelsen för pingstforskning. Stipendiet på 5 000 kronor ska användas till ett seminarium den 28 oktober med rubriken ”Forskning och självreflektion i den svenska Pingströrelsen 1969Ä2010″.
Dagen avslutades med en visionskväll med nattvard, då Pelle Hörnmark stod för förkunnelsen. Hans predikan finns i sin helhet att ta del av både på www.pingst.se och tvinterplay.se.
Hela lördagen ägnades sedan åt framtidsfrågorna.
Styrelsen inledde med att presentera ett ändrat förslag i frågan om fullt utbyggt Pingst på några punkter, jämfört med det som skickats ut till församlingarna inför Rådslaget, efter det som framkommit i samtalen kring frågan. Detta nya förslag ställde sig sedan Rådslaget bakom. Beslutet delades upp i ett antal satser som visar på inriktningen och på hur arbetet ska ske.

Eftersom detta handlar om stadgeändringar krävs ytterligare ett Rådslagsbeslut för att den nya ordningen ska kunna börja gälla. Besluten som har bäring på framtiden för svensk pingstmission var flera, bland annat handlade det om att PMU är pingströrelsens primära biståndsorganisation, att PMU får göra de fokuseringar, som krävs för att få fortsatt förtroende att förmedla Sida-medel, att arbeta på att starta fältkontor och att söka finansiering också utanför SIDA-ramen.
Under det kommande året ska också Pingst internationellt föra samtal med regionråden om förändrad egeninsatstrappa och förändrat projektsamarbete. Grunden för det hela är att helhetsperspektivet på missionen behöver utvecklas.
Behovet av att öka de egna insamlingarna till missionsinsatser utan Sida-medel betonades också.
Den allra sista frågan på dagordningen handlade om medlemskap i Pingst.
Ä Kan vi orka med att en del församlingar definierar medlemskap på olika sätt och att medlemmarnas inflytande ser olika ut? undrade Pelle Hörnmark. Kan en väg vara att vi är överens om centrum, men sätter gränser på olika sätt?
Samtalen omkring vem som kan vara medlem i en pingstförsamling har pågått under flera år och en hel del tid har gått åt till att samtala omkring ifall troendedopet måste vara medlemsgrundande i en pingstförsamling. Beslutet på Rådslaget angrep dock frågan på ett annat sätt och fokuserade i stället på vad som ska krävas av församlingar som vill vara med i Pingst.
Pelle Hörnmark föreslog Rådslaget att svensk Pingströrelses tro och övertygelse ska formuleras i några grundläggande punkter och att det ska vara de församlingar som vill undervisa och praktisera enligt detta som i framtiden välkomnas som fullvärdiga medlemmar i Pingst Ä fria församlingar i samverkan.
Ä Då kommer vi inte längre att ta hänsyn till organisationsform eller olika former av medlem skap vid ansökan, konstaterade Pelle Hörnmark och fortsatte:
Ä Vi respekterar att vi är fria församlingar som kommer att göra lite olika val.
– Det räcker inte att vara förenade genom uppdraget, menade Pelle Hörnmark. Vi måste också vara tydliga med vad vi tror och lär.
Rådslagets beslut blev att föreståndare, med medarbetare, minst två månader före nästa Rådslag presenterar hur dessa grundläggande trossatser kan formuleras.
Efter applådåskor som uttryckte uppskattning av värdförsamlingens i Norrköpings insats meddelades att nästa års Rådslag hålls den 11Ä12 maj 2012, var bestäms senare. Pelle Hörnmark konstaterade till sist sin glädje över att fler kom till Rådslaget 2011 än 2010 och över tonen i samtalen, bönen och gemenskapen under dagarna. Alla anställda inom Pingst fick sedan gå fram och få förbön.