Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nyval och omval vid Rådslaget

Valberedningen har lagt sitt förslag

Rådslaget närmar sig och under sista veckan i mars går valberedningens förslag ut till alla församlingar. Det innebär bland annat förslag på ordförande till två nya styrgrupper, Styrgrupp utbildning och Styrgrupp socialt.

Dan Salomonsson, föreståndare i Pingstkyrkan i Uppsala, som förra året valdes till LP-verksamhetens ordförande, ställer upp till val som ordförande för Styrgrupp Socialt, som förutom att fungera som LP-verksamhetens styrelse också kommer att ha frågorna kring Pingstförsamlingarnas Handikappverksamhet och diakonifrågor på sitt bord.
(Se mer om detta på sid 4.)
Ä För mig är socialt arbete egentligen det enda en församling ska göra, vi ska ge hjälp till dem som behöver det och förkunna med våra handlingar. Jag har aldrig trott på den där uppdelningen som en del gör mellan evangeliskt och socialt arbete.
Ä Vi har väldigt mycket att ta igen inom inom det sociala området, menar han, eftersom vi blivit en ganska välmående
medelklasskyrka.
Ä Men det är viktigt att arbeta bland invandrare, missbrukare, ensamma barn och så vidare.
Dan Salomonsson ser fram emot det nya uppdraget och hoppas att hans vid det här laget ganska stora vana vid styrelsearbete ska vara en tillgång då ett nytt sätt att arbeta ska byggas upp. Han var till exempel den förste ordföranden i den nationella styrgruppen.
Till Styrgrupp utbildning föreslås Daniel Alm, föreståndare i Pingstkyrkan, Västerås. Den styrgruppen kommer
också att vara styrelse för Pingstskolorna, PSK, men också ha ALT på sitt bord, liksom utbildningsfrågor inom Pingst i största allmänhet.
Ä Jag ser fram emot detta uppdrag och tror det blir bra med fortsatt samordning inom Pingst, säger Daniel Alm, som
varit vice ordförande i Pingstskolestyrelsen ett bra tag och också haft samordningsansvar för Pastorsakademin och därför är insatt i utbildningsfrågorna.
Han menar att utbildning är väldigt värdefullt också i en andlig rörelse, inte minst som hjälp att komma till tro och att bygga en bra grund för sin tro. Daniel Alm säger också att det finns så mycket duktiga människor inom pingströrelsen, som han ser fram emot att arbeta tillsammans med.
han beskriver sig själv som effektiv och fokuserad och med goda medarbetare i församlingen, vilket tillsammans ska göra det möjligt för honom att hinna med detta uppdrag.
Ä Det ger också mycket tillbaka till församlingen, konstaterar han.
De nya styrgrupperna har med förslaget till fullt utbyggt Pingst att göra. Den första delen av det beslutet togs vid förra årets Rådslag och i och med årets Rådslag kommer det att bli fullt ut verklighet. Pingst Ä fria församlingar i samverkan är numera huvudman både för LP-verksamheten och för PSK, och de verksamhetsansvariga för dessa områden kommer i fortsättningen att vara anställda av Pingst.
Styrgrupp Nationell blir i och med den nya ordningen också styrelse för TV Inter Club (insamlingsverksamhet)och
Styrgrupp Internationellt blir styrelse för ICBI, samt IBRA Radio federation.
I och med att det blir personunioner och kopplingar mellan olika styrelser och uppgifter så blir arbetet också mer tidskrävande. Alla ordförande för styrgrupperna ska exempelvis ingå i Pingststyrelsen.
Ä I år har det intressanta arbetet för oss varit att hitta kreatörerna till detta nya sätt att arbeta, säger David Sundström. Vi har letat efter personer som passar in, och som har tid och utrymme att göra en oarvoderad insats.