Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ny rapport om jämställdhet i Pingst

Nu är den klar. Pingst ungs jämställdhetsrapport, som presenterar en bild av hur det står till med jämställdheten i svensk pingströrelse år 2013. Den visar att en klar majoritet tycker att det är en fråga som behöver jobbas mer med, men också att det finns de som tycker det är bra som det är.

Pingst ung fick både på förra årets och årets Rådslag propåer om att intensifiera arbetet med frågor kring jämställdhet.
Ä Vi tycker det är viktigt, säger Edward Sköllerfalk, verksamhetsansvarig för Pingst ung. Vi ser det som en fråga som är engagerande och angelägen att titta närmare på och också i högsta grad en tillväxtfråga. En större mångfald skapar en plattform för tillväxt, menar vi.
Ä Vi har också sett att antalet kvinnor minskar ju högre upp man kommer i hierarkin, säger Edward Sköllerfalk.
Rapporten, som presenterades för Pingst ungs styrelse i förra veckan, har gjorts av pastor Anethe Carlson och konsult Jenny Bergh. De har arbetat på uppdrag av Pingst ung under det här året och med medel som Ungdomsstyrelsen beviljat. Siktet har varit inställt på att titta på hur det ser ut i församlingarna och i centrala styrelser och styrgrupper, fördelningen mellan kvinnor och män i de stora konferenserna, och också titta närmare på varför många kvinnor väljer att sluta i församlingstjänst när de kommer upp i åren.
Materialet de analyserat kommer från en enkät, som gick ut till alla som ingår i nätverket Pingst Pastor, och som besvarades av drygt 300 personer, från analyser av drygt 2 000 pingstvänners svar på nfu-enkäter (nfu = Naturlig församlingsutveckling) kring ledarskap och från djupintervjuer med åtta kvinnor, där sex valt att sluta i församlingstjänst och att ställa upp anonymt. Litteraturstudier av olika slag har också ingått i arbetet.
Enkäten med Pingst Pastormedlemmar ger en tydlig indikation om att jämställdhetsfrågorna anses viktiga. Hela 90 procent svarar att det är en mycket viktig fråga och omkring 60 procent svarar att det är en fråga som Pingst behöver jobba mer med. Bara 15 procent tycker att det är okej som det är och att inget behöver göras.
Något som självklart ger råg i ryggen åt Pingst ungs planer på att använda rapporten som utgångspunkt för seminarier kring de här frågorna under olika samlingar som Pingst Pastor, Nyhem och Lappis, under nästa år.
Ä Vi behöver tänka praktiskt kring åtgärder för att komma tillrätta med detta, säger Edward Sköllerfalk. Vi behöver in i kärnan i rörelsen för att motverka symtomen.
Goda förhoppningar finns också om att Ungdomsstyrelsen ska bevilja medel även för nästa år för att fortsätta arbetet kring de jämstäldhet.
Genomgången av representationen i Pingsts olika styrelser och styrgrupper visar på att det generellt fortfarande står dåligt till med kvinnorepresentationen, även om det i dag finns kvinnor i alla styrelser utom i Pingst förvaltnings styrelse.
Pingst Socialt, Pingst ung och Dalkarlså folkhögskola är de enda som kan visa på balans mellan könen i styrelsen.
Anethe Carlson, verksam som föreståndare i Skärgårdskyrkan på Värmdö utanför Stockholm, menar att om vi inte tar tag i jämställdhetsfrågan så kommer det på sikt att få konsekvenser för tillväxten.
Ä Jag tror det är en kraft som går oss förbi om vi inte kommer tillrätta med detta här. Därför tycker jag det är dags att göra jämställdheten till en evangelisk fråga.
Ä Vi kan inte vinna människor om vi inte ser att det här i grunden handlar om evangeliets fulla kraft till upprättelse. För mig är det här en fråga om korset, inte om kvinnor och män egentligen.
Hon konstaterar att rapporten visar att det inte längre är teologiska eller ideologiska problem som hindrar kvinnor att nå sin fulla potential, utan att det snarare är fråga om ett normativt problem.
Ä Normen för en ledare är att det är en man. En vit, hyfsat ung man, säger hon, och gissar att samma bild skulle träda fram om de valt att fokusera på invandrare eller ålder i stället för kön.
Ä Norm och normkritiskt tänkande är något som de som sitter i ledande positioner behöver ha kunskap om, om man vill ändra på det här, säger Jenny Bergh, verksam som konsult. Vi behöver alla få upp ögonen för hur det ser ut, både män och kvinnor. Men de som innehar inflytande och möjlighet att påverka behöver ta ett större ansvar i dessa frågor visar den forskning vi studerat.
Hon säger att det som överraskat mest i undersökningsresultatet är att de teologiska frågorna inte hade större betydelse.
Men, precis i många andra sammanhang i samhället i stort, konstaterar hon, så får ändå inte kvinnor med ledarförmåga samma stöd och uppbackning som män.
Ä Något vi ser tydliga tendenser på i svaren från Naturlig församlingsutvecklings församlingsprofiler, vilket även bekräftas i enkäten och djupintervjuerna, säger hon. Kvinnorna ger genomgående ett mer negativt svar än männen på hur de bekräftas i sin församling.
Hon konstaterar att det inte minst därför är viktigt att verkligen stå för korset och evangeliet och alla människors lika värde annars misslyckas vi i det som är kärnan av det vi tror på.
Ä Vi kan inte fortsätta att inte använda de resurser som finns hos hälften av befolkningen, säger hon.
Men, både hon och Anethe, ser också att detta är en fråga om makt.
Kvinnor, som ägnar sig åt exempelvis administration och omsorg, håller sig till den kvinnliga normen, och upplever sällan problem. Men om man vill vara med och bestämma, då blir det svårare.
Ä För om kvinnor tar sig makt leder det ju till att männen får mindre, säger Anethe Carlson.