Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ny organisation för ALT

På årets Rådslag kommer framtiden för pastorsutbildningen ALT, Akademi för Ledarskap och Teologi, upp som en beslutspunkt. Enligt det förslag som föreligger ska Pingst, EFK och SAM tillsammans bilda den ideella föreningen ALT, som i sin tur ska driva ÖTH och Församlingsledarakademin. Kärnverksamheten ska även framöver vara att bedriva en fyraårig pastors- och ledarutbildning.

Den nuvarande utbildningen ALT har i fem år drivits gemensamt av EFK, Pingst och SAM i samverkan med samfundens folkhögskolor och med ÖTH, Örebro Teologiska Högskola. Utbildningen bedrivs på fem platser i landet i nära koppling till lokala församlingar; Malmö, Göteborg, Stockholm/Uppsala, Jönköping och Umeå. I det nya förslaget ingår nu att även Örebro, där ÖTH ligger, ska bli ett studiecenter.
Hittills har ALT drivits i nätverksform, men det nya förslaget till organisation innebär en tydligare gemensam plattform för de tre ägarsamfunden för att bedriva utbildning, reflektion och forskning.
Verksamheten inom den ideella föreningen ALT ska framför allt finansieras genom statsbidrag. Men, medlemsorganisationerna förväntas utöver detta bidra med ett verksamhetsbidrag, som ska fördelas proportionerligt utifrån samfundsstorlek. För Pingsts del skulle det innebära att stå för hälften av de kostnaderna.
Även ett insatskapital och startlån för att säkra likviditeten krävs och även där skulle Pingst stå för hälften av kostnaden, enligt förslaget cirka 1,5 miljoner kronor.
Samordnad administration Verksamhetens ekonomi bygger på att samgåendet innebär en rad besparingar, exempelvis genom en samordnad administration och att Promis, missionsutbildningsprogrammet, integreras i ALT, samt olika besparingar inom distanskurser.
– Drivkraften bakom förslaget är att hitta långsiktiga bra lösningar för att fortsatt bedriva teologisk utbildning med akademisk kvalité som vi själva kan utforma och påverka, säger Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst.
Förslaget kommer att innebära en större kostnad för Pingst, konstaterar han.
– Men vi får glädja oss åt att helheten blir mer kostnadseffektiv och skapar en bra grund för fortsatt utveckling. ALT-samarbetet är en stor framgång och fungerar väldigt bra.
– Dialogen med SAM, EFK och våra folkhögskolor har varit bra och konstruktiv. Nu är det upp till våra församlingar att fatta beslutet.
I maj håller EFK, SAM och Pingst sina respektive årsmöten, där ombuden får ta ställning till
förslaget. Om de röstar ja krävs också att representanter och valberedning väljs till den nya föreningens första årsstämma, som i så fall hålls i juni i år. Om den tidsplanen håller så är tanken att den nya utbildningsorganisationen ska kunna sjösättas till höstterminen 2017.
Verksamheten i det nya ALT ska bedrivas utifrån den värdegrund och de principdokument som är vägledande för ägarsamfunden, där stor vikt läggs vid betoning på evangelikal teologi och karismatiskt liv. Utbildningen ska även fortsättningsvis genomsyras av Bibelns centrala ställning som auktoritet för lära och liv och ha en öppenhet för Andens ledning, samt bedrivas i nära samarbete med lokala församlingar.
Den ideella föreningen ALT kommer att ha ansvar för att driva och utveckla ÖTH, så att den har nödvändig bredd och djup i sin verksamhet och de kompetenser som säkrar dess status och funktion som högskola.
Fotnot: Både Svenska Alliansmissionen och Evangeliska Frikyrkan håller sina årsmöten under Kristi Himmelfärdshelgen, vilket innebär att deras beslut kommer att vara kända när det är dags för Pingsts Rådslag under Pingsthelgen.