Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ny enkät om församlingars flyktingarbete

Den 20 januari i år skickades en enkät ut till cirka 440 pingstförsamlingar som ombads att besvara några frågor kring flyktingarbetet i församlingarna. I början av februari hade 122 församlingar svarat, och svaren har nu sammanställts.

Av de svarande församlingarna hade 85 ett pågående flyktingarbete. I det ingår både arbete med integration, såsom språkkaféer och liknande verksamhet, och stödinsatser i form av praktisk hjälp av olika slag. Arbetet bedrivs genom frivilliga, och mycket av pingstförsamlingarnas engagemang sker på medlemsnivå, där olika församlingsmedlemmar
engagerar sig för någon eller några familjer på sin ort.
Språkträning, flyktingstöd och mat/kläder/hygienartiklar är de tre kategorier som flest församlingar arbetar med. Finansieringen sker till nästan 86 procent med egna resurser. En stor del av arbetet sker också i samarbete med andra kyrkor, organisationer och myndigheter.
I enkäten var avsikten att skilja ut arbetet med flyktingar från arbetet med exempelvis EU-migranter, men i flera av de kommentarer som lämnats i enkäten förklarar församlingarna att det inte är helt självklart att dra en sådan skiljelinje.
Många av verksamheterna omfattar både flyktingar och EU-migranter, såsom exempelvis språkkaféer.
Enkäten genomfördes som ett underlag för arbetet med nätverksdagarna om flyktingarbete som hölls i februari.