Nu startar Pingst Socialt

Nu får pingstförsamlingarna mer kraft till sociala insatser. LP-verksamheten, Pingstförsamlingarnas handikappverksamhet och Diakoni Pingst går ihop i Pingst Socialt, vilket ska stärka det centrala arbetet och ge bättre stöd för verksamhet runtom i landet.

Som ett led i samordningsprocessen inom Pingst, samlas nu LP-verksamheten, PHV och Diakoni Pingst under en organisation Ä Pingst Socialt. Ett nytt område till stöd för församlingar och enskilda individer som vill engagera sig socialt, kommer också att ingå.
Ä Genom detta vill vi kanalisera kraften utåt på ett bättre sätt, säger Hans Wikström, verksamhetsledare. Vi vill bli till stöd förförsamlingarnas sociala insatser och uppmuntra till ännu fler lokala initiativ.
I Pingströrelsens tidiga år fanns ett stort engagemang hos församlingarna för utsatta människor. När sedan välfärdssamhället växte fram och staten tog över allt mer ansvar för människans sociala välmående, backade
många av dem allt mer.
Men i takt med att ensamheten, utslagningen och utanförskapet blir allt tydligare, vill nu staten öppna upp för fler aktörer. Och detta innebär ett gyllene tillfälle för församlingen att återta mark, menar Hans Wikström.
Ä Vi har en unik tillgång i våra starka nätverk av social och andlig gemenskap. Samtidigt måste vi inse att vi inte finns till bara för oss själva och lära oss att öppna våra dörrar utåt.
Han urskiljer nu en trend där viljan att arbeta socialt ökar:
Ä Allt fler församlingar frågar sig hur de kan vara en kyrka för sin stad.
En viktig uppgift för Pingst Socialt blir att inventera vilket engagemang som redan finns, och att sprida dessa goda exempel vidare.
Det finns många färdigetablerade verksamhetsformer för församlingar och individer att börja arbeta inom, men det kan vara komplicerat att sätta sig in det som krävs för att få starta exempelvis familjehem, stödboende eller hemtjänst.
Ä De kan få stöd av oss för att komma fram till vad de vill bidra med på just sin ort, vad de behöver tänka på och hur de ska komma igång, säger Hans Wikström. Den långa erfarenhet som finns inom Pingst av arbete med människor som befinner sig i utanförskap, är en värdefull kunskapsbas.
Just nu utarbetas en handlingsplan inom Pingst Socialt, och Hans Wikström ser fram emot det arbete som väntar.
Ä Vi vill hjälpa församlingarna att lyckas också på detta område. Det känns fantastiskt att se det sociala engagemanget växa och ta sig nya uttryck i församlingarna, säger han.