Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nu är fullt utbyggt Pingst beslutat

Rådslaget fattade beslutet om Fullt utbyggt Pingst, ett nytt samlat sätt att organisera alla de olika verksamheterna inom Pingst närmare varandra. En skiss över detta presenterades i förra numret av tidningen.

Inriktningsbeslutet togs redan vid förra års Rådslag, men konfirmerades nu alltså. Efter beslutet talade föreståndare Pelle Hörnmark och pekade på att något nytt nu är hänt.
Ä Vi får mer kraft tillsammans och kan röra oss åt samma håll, konstaterade han och liknade det som hänt vid ett bröllop. Organisationerna är nu tillsammans på riktigt.
Denna symbolik förstärktes sedan vid det efterföljande fikat, då alla verksamhetsansvariga fick skära i en bröllopstårta.
Ä Vi har ägnat mycket tid åt stadgearbete och organisationsstruktur, sa Pelle Hörnmark. Men nu kan vi komma vidare och ägna kraften åt det verkliga uppdraget, att vinna människor för Guds rike.
Val, årsredovisningsföredragningar, revisionsberättelser klarades av under Rådslagets första dag. På eftermiddagen fick alla deltagare möjlighet att delta i ett så kallat Påverkanstorg (se separat artikel) och på kvällen bjöds på trerätters middag innan det var dags för visionskväll, med predikan av Pelle Hörnmark (se separat artikel) följt av nattvard och förbön.
På Rådslagets andra och avslutande dag antogs verksamhetsplanerna efter redovisningar med input från Påverkanstorget och sedan ägnades största delen av dagen åt information och samtal kring några framtidsfrågor.
Bland annat gicks förändringen av vigselrättshanteringen igenom ännu en gång. Vigselnämnden har upphört och Trossamfundet Pingst Ä fria församlingar i samverkan är nu ansvarigt för att utfärda vigselbehörigheter. En följd av detta beslut är att den pastor som i framtiden vill ha vigselbehörighet genom Pingst måste verka i en församling som tillhör Trossamfundet.
Den framtida pastorsgemenskapen i Pingst diskuterades också. Den tidigare Förkunnargemenskapen har upphört och
en ny pingstpastorsgemenskap har i stället bildats, som bygger på att medlemmarna är kal lade, bekräftade och överlåtna till gemenskapen. Den som blir medlem, vilket sker genom www.pingstpastor.se, får möjlighet att ingå i en processgrupp och en regional gemenskap, samt delta i fortbildningsdagar om viktiga frågor i Uppsala Pingstkyrka i höst och en årskonferens, där den första hålls i januari nästa år.
Ä Med det bästa från det tidigare bygger vi nu ett nytt nätverk, förklarade Daniel Alm, Västerås.
Den regionala gemenskapen är uppdelad i åtta olika regioner, med en ansvarig person i varje region, som i sin tur tillsammans med ytterligare fyra personer, kommer att utgöra den nya Pingst Referens, det vill säga en grupp som utgör ett viktigt bollplank för föreståndaren.
De regionala ledarna är Ulf Sundkvist, Karlskrona, Chatrine Carlson, Jönköping, Mats Särnholm, Västra Frölunda, Andreas Ardenfors, Mjölby, Dan Salomonsson, Uppsala, Daniel Alm, Västerås, Stefan Beimark, Örnsköldsvik och David Sundström, Luleå.
Hans Wikström, verksamhetsansvarig för nya arbetsområdet Pingst Socialt, och Ulrik Josefsson, verksamhetsansvarig för nystartade Pingst Utbildning, fick möjlighet att presentera något av det som ligger framför. Pingst Socialt ska förena och hitta synergier mellan LPverksamheten, Pingstförsamlingarnas Handikappverksamhet och det som tidigare hette Pingst Diakoni.
Arbetsuppgifter och utmaningar saknas inte. Det kommer bland annat att handla om att stödja och hjälpa de församlingar som vill ta ett större socialt ansvar i sitt område.
Ä Det spirar en ny glöd om hur församlingarna kan vara med och betjäna sin stad, kon-staterade Hans Wikström och lovade att en av de kommande arbetsuppgifterna blir att inventera och sammanställa det som görs så att goda exempel kan spridas.
Pingst Utbildning handlar om att ta tillvara och samordna folkhögskolorna, pastorsutbildningen ALT och forskningsarbetet som görs av Institutet för pentekostala studier. Ulrik Josefsson målade upp en bild av hur Pingst finns till både för dem som i princip saknar utbildning och för akademiker.
Vid förra årets Rådslag fick föreståndare Pelle Hörnmark i uppdrag att ta fram ett dokument, som sammanfattar den
värdegrund som svensk pingströrelse förhåller sig till i sina stadgar, och som också kan fungera som en spegel för den
församling som vill ansluta sig till Riksföreningen och Samfundet.
Efter en stunds samtal i storplenum tog Rådslaget beslutet att se dokumentet som en rimlig och öppen sammanfattning av de grunddokument som stadgarna hänvisar till och anta det som ett öppet dokument under ett år.
Ä Dokumentet har inte gjorts för att köra ut några utan för att göra det enklare för dem som söker medlemskap, förklarade Pelle Hörnmark och var också noga med att betona att det inte handlar om en trosbekännelse.
Ä De lokala fria församlingar sätter sin egen teologi, slog han fast.
Pingst Internationellts företrädare Niclas Lindgren, PMU, och Lars Anderås, Media, fick under Rådslagets avslutande dag också tid att redovisa hur arbetet fortskrider utifrån de beslut som togs på förra Rådslaget. Ett första fältkontor blir det till exempel troligen beslut om till hösten och en missionärsutbildning i samarbete med EFK och Alliansmissionen är verklighet från och med höstterminen.