Michael arbetar för Sudans flyktingar

Afrikas längsta krig är över och ur spillrorna av det växer hoppet om en ny framtid. – Vägen har äntligen öppnats efter alla år Juba varit avstängt från yttervärlden och flyktingarna börjar återvända till staden. Nu gäller det att vi arbetar för att överbrygga den stora klyfta i utveckling som finns mellan norra och södra Sudan. Det säger Michael Luguri, ledare inom Swedish Free Mission i Juba.

Michael Luguri är på besök i Sverige för fjärde gången. Han kommer från ett land där två miljoner människor beräknas ha mist livet i ett inbördeskrig som pågått i två decennier. Över fyra miljoner människor har drivits på flykt inom landet och svåra svältkatastrofer har inträffat.
Under vistelsen i Sverige har han bland annat deltagit i en utbildning om humanitärt bistånd, i Härnösand. Han är lågmäld och präglas av eftertanke och realism i sina svar på mina frågor, men också av ett starkt engagemang för att bygga upp en ny framtid i landet.
Den långa vägen tillbaka har påbörjats och inom den närmsta framtiden väntas hundratusentals flyktingar återvända till södra Sudan.

Skillnaderna har blivit större
Michael Luguri beskriver hur det islamskt dominerade norra Sudan historiskt präglats av sina kontakter med omvärlden och satsat på utbildning, medan religionen mer ensidigt dominerat hos den kristna befolkningen i södra Sudan. I och med kriget har skillnaderna blivit ännu större.
– Det är inte lätt att komma tillbaka till en landsdel där ingen utveckling ägt rum på så många år och där människor har olika idéer om hur saker och ting ska fungera, säger han.
– Det vi gör måste genomsyras av ett holistiskt tänkande, där vi inriktar oss på utveckling inom flera olika områden så att det stora gapet mellan landsdelarna minskar.
Det gäller samtidigt att prioritera rätt i en situation där det finns så många behov.
– Allra viktigast just nu är att invånarna får tillgång till rent vatten, och att de får möjlighet att odla mat så att livsmedelsförsörjningen tryggas, säger Michael Luguri.

Stora behov av hälsovård
PMU InterLife har i samarbete med partnern Swedish Free Mission ett stort humanitärt arbete i södra Sudan. Bland annat drivs ett vatten- och sanitetsprojekt, där brunnar borras och latriner byggs i svårt förorenade delar av Juba. Drygt 52 000 invånare har fått tillgång till rent vatten och 200 latriner har byggts.
Behoven av hälsovård är enorma och förutom att tre hälsovårdscentraler startats ges utbildning bland annat om hiv/aids.
Michael Luguri är ansvarig för programmet Food Security, som bland annat innefattar produktion av utsäde, fiske, plantering av fruktträd, oxplöjning och ostproduktion.
I det humanitära programmet ingår också lokal kapacitetsbyggnad. I form av workshops ges undervisning om fred och försoning samt om utveckling i teori och praktik.
Initiativ uppmuntras också till olika typer av samverkan på bynivå, för att stärka lokalbefolkningens ställning.

Noggrann planering viktigt
Humanitärt arbete i ett område präglat av svåra konflikter innebär en ständig balansgång. Samtidigt som det gäller att förhandla sig fram för att kunna bistå de värst drabbade, måste man förhålla sig neutral.
– Noggrann planering av de insatser som görs behövs, annars finns risk för att vi på sikt skadar våra målgrupper istället för att bistå dem. Det är också oerhört viktigt att de själva är delaktiga i processen, säger Michael Luguri.
Luguri framhåller kyrkans roll i den fredsprocess som är så viktig för utvecklingen i Sudan.
– Under kriget kom kyrkorna samman i ekumenisk verksamhet, och under tiderna av förföljelse kom människor nära varandra. Nästa steg, nu när freden kommit, är att kyrkan skapar forum för samtal om tolerans och förlåtelse, så att försoning kan uppnås.
Om framtiden och förutsättningarna för stabilitet i landet säger han:
– Vi ber att freden ska respekteras och bibehållas. Ett villkor för detta är att den växer fram underifrån.