Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Medlemskap i fokus på årets Rådslag

Den 13–14 maj är det dags för årets Rådslag i Norrköping. På dagordningen står förutom sedvanliga förhandlingar också framtidssamtal med beslut kring frågor om medlemskap, Missionen/PMU och ett fullt utbyggt Pingst.

Rådslaget öppnas vid lunchtid fredagen den 13 maj och därefter hålls förhandlingar hela eftermiddagen. Vid 18-tiden är det dags för middag, som sedan följs av en visionskväll med nattvard följd av mingel och musik.
Tidigt på lördagsmorgonen håller Förkunnargemenskapen sitt årsmöte och det blir också bolagsstämma i Pingst förvaltning AB innan Rådslaget åter upptas vid 10-tiden. Då står framtidssamtal med beslut på programmet. Vid 16-tiden på lördagseftermiddagen avslutas Rådslaget.

Vem kan vara medlem?
Frågor kring vem som kan/får vara medlem i en pingstförsamling har diskuterats vid flera olika samtalsdagar. På uppdrag av Pingst Ä fria församlingar i samverkan har IPS, Institutet för pentekostala studier, tagit fram en skrift som på olika sätt belyser frågor kring medlemskap; bibelteologiskt, kyrkohistoriskt, kyrkovetenskapligt, religionssociologiskt och religionsantropologiskt.
Skriften är tänkt att ge en kunskapsbas kring den här frågan och kan laddas hem via www.pingst.se.
Pingst har också under vintern arbetat med att ta fram ett material, som kan vara till stöd och hjälp för församlingar, som bearbetar frågor kring medlemskap, det kan till exempel handla om hur stadgar ska skrivas etcetera. Mer om detta i undervisningstexten på sidan 22Ä23, som skrivits av föreståndare Pelle Hörnmark.
Materialet, som tagits fram, är tänkt att vara stödjande och råd- givande, inte tvingande för församlingarna. Samtal kommer också att föras omkring missionen och PMU, som står inför stora utmaningar och behov av förändringar.

Vidareutveckling av Pingst
På Rådslaget kommer även ett förslag om ett fullt utbyggt Pingst att presenteras. Det handlar om en vidareutveckling av de intentioner som gällde då Pingst Ä fria församlingar i samverkan bildades 2005. Syftet är att få en tryggare miljö och bättre förutsättningar för tillväxt i de olika verksamheterna, och större tydlighet vad gäller målsättningar, uppföljningar, gemensamma roller och funktioner. Det speglar också den allt tydligare förväntan från församlingarna om att Pingst ska fungera som ”lagledare” för rörelsen.
Pingst Ä fria församlingar i samverkan ägs av pingstförsamlingarna och ska så göras i fortsättningen också är det tänkt.
Däremot ska Pingst ”äga” (genom huvudmannaskap, aktieägande etcetera) pingstskolorna, LP-verksamheten, Pingstförvaltning AB med flera.
Den juridiska formen för de olika verksamheterna väljs utifrån det som bäst gynnar verksamheten, medan de olika verksamheterna samlas i följande sex styrelser/styrgrupper: Internationell, Diakoni, Utbildning, Församling, Ung och Förvaltning.
Alla dessa gruppers ordförande föreslås också vara styrelseledamöter i Pingststyrelsen och de olika
verksamhetsledarna/ cheferna utgör gemensamt den samlade operativa ledningen för Pingst Ä fria församlingar i samverkan.

Pingst ung undantaget
Pingst ung är undantaget från det här förslaget, eftersom nuvarande bidragsregler omöjliggör detta. Föreståndaren och direktor har ansvar för verksamhetens övergripande inriktning och administration.
Ä Man kan se detta som ett sätt att göra den gemensamma organisationen till ett golv, som möjliggör för de olika verksamheterna och församlingarna att driva ännu bättre verksamhet, konstaterar Pelle Hörnmark.
I förslaget ingår också att bygga samman Förkunnargemenskapen med Referensgruppen och Vigselnämnden, så att både predikantgemenskap och vigselfrågor flyttar in i Pingst fullt ut. Om Rådslaget röstar för den här inriktningen är det många beslut som måste tas innan det kan sjösättas. Förhoppningen är dock att detta ska kunna ske vid 2012 års Rådslag.
Vid årets Rådslag kommer därför alla förtroendeposter att väljas utifrån tidigare regler.

Fotnot: Rådslaget för Pingst Ä fria församlingar i samverkan innehåller även årsstämma för PMU, Ibra Media, PSK, ICBI, Tv-Inter club, trossamfundet Pingst, Pingst ung samt LP-verksamhetens ideella riksförening.