Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Medlemskap – för alla troende?

Stort intresse för samtalsdagar om församlingsmedlemskap

Omkring 700 personer från tillsammans 150 olika pingstförsamlingar deltog i de regionala samtalsdagarna omkring medlemskap i församlingen, som Pingst bjöd in till tidigare i vår. – Vi är rörande överens om dopet. Där åsikterna skiljer sig handlar det om vem som ska räknas som medlem i församlingen, säger Pelle Hörnmark, som menar att det går att leva med att alla i Pingst inte tycker likadant om allting. – Vi har ju ett gemensamt uppdrag som är det viktiga.

Samtalsdagarna hölls i Filadelfiakyrkan i Stockholm, i Pingstkyrkan i Umeå och i Pingstkyrkan i Jönköping. Allra flest deltagare mötte upp i Jönköping, omkring 350 personer. Upplägget var ungefär detsamma på alla tre ställena. Först
en inledning av Pelle Hörnmark, sedan en historisk översikt av Magnus Wahlström, personligt vittnesbörd om dop och medlemskap av Olof Djurfeldt och ett samtal på estraden mellan två pastorer, som valt olika vägar i frågan.
På ena sidan har antingen Urban Ringbäck eller Niklas Piensoho stått och på den andra Dan Salomonsson eller Daniel Alm.
Ulrik Josefsson fungerade som moderator och initierade också med jämna mellanrum frågeställningar att diskutera i bikupeform i bänkarna.
Samtalsdagarna kom till utifrån den debatt som uppstod efter att det blivit känt att det i både Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och Smyrnaförsamlingen i Göteborg förs samtal om stadgeändringar, som skulle innebära att även icke troendedöpta kan bli fullvärdiga medlemmar.
Flera pingstförsamlingar har redan fattat sådana här beslut, men när de två största församlingarna funderar på ett sådant här steg så ger det mer eko, konstaterades i olika inlägg under samtalsdagen i Stockholm.
Samtal i frågorna fördes också under Pingst Pastor-konferensen i januari.
Ä Kungsvägen är att omvändelse följs av dop och församlingsgemenskap, menade Pelle Hörnmark, men slog också fast att det är lärjungaskapet som är det viktiga, inte att komma med i en matrikel.
I värdegrunden för medlemskap i organisationen Pingst Ä fria församlingar står det att det är troendedop genom nedsänkning som predikas och praktiseras. Däremot står det inget i värdegrunden om hur medlemsantalet ska räknas.
Det fokus på medlemskap vi har i Sverige är en nordisk företeelse som inte finns i den internationella pingstgemenskapen, där man mer lägger fokus på vad som konstituerar en församling. En del räknar medlemmar utifrån hur många som går på gudstjänst och deltar i smågrupper etcetera. Detta är ckså vanligt i de nya församlingsbildningarna i Sverige, exempelvis Hillsong Stockholm (se reportage på sidan 16ff).
Ä Oavsett hur vi går vidare kommer det att skava. Om vi fortsätter som nu skaver det och om vi öppnar upp medlemskapet i församlingarna så kommer det också att skava, konstaterade Pelle Hörnmark.
Flera talare manade till att låta den här processen få ta sin tid och se till att den är förankrad i församlingen och inte styrs av vem som för tillfället är pastor i församlingen.
Magnus Wahlströms historiska exposé gav vid handen att det är en föränderlig process att vara församling. Den baptistiska församlingssynen med en definierad grupp fri från staten finns i botten, en grupp av delaktiga troendedöpta, som lever i lärjungaskap och helgelse och deltar i samlingarna. Men i grunden är det pingstbudskapet som är det genuina i Pingst, menade Magnus Wahlström.
Olof Djurfeldt, snart 83 år, delade hur det var att döpas och bli en del av församlingen i hans ungdom. Hans önskan om att döpas måste först godkännas av församlingen, man fick ett medlemskort som förnyades varje år, fick rösträtt och möjlighet att vara med i strängmusiken.
Urban Ringbäck, Smyrna Göteborg, talade om två övertygelser som skapar ett spänningsfält.
Ä Nämligen att troendedopet är det bibliska dopet och att vi i vår mitt har aktiva troende, döpta som spädbarn, som lever i lärjungaskap.
Han menade att församlingarnas matriklar i dag inte gestaltar verkligheten, eftersom hälften är helt inaktiva, men räknas för att de en gång troendedöpts, men utesluter alla dem som lever i lärjungaskap utan att ännu vara döpta.
Ä Jag tror att den beskrivningen är ganska representativ, sen kan vi hantera detta på olika sätt. Verkligheten riskerar att gröpa ur både dopets och medlemskapets värde, menade han.
Den tanke som prövas just nu i Smyrna och i Filadelfia Stockholm är att frilägga dop och medlemskap och se på detta var för sig. Han menade att detta borde kunna leda till en både fördjupad och förtydligad syn på dopet, något teologiskt accepterande av barndopet är inte aktuellt, principiell baptism är det som gäller.
Ä Vi provar alltså tanken att låta principiellt odöpta personer bli medlemmar.
Dan Salomonsson fick beskriva sin verklighet i Pingstkyrkan i Uppsala, där det finns 1 000 formella medlemmar och ytterligare cirka 500 som deltar i gudstjänsterna utan att vara medlemmar.
Ä För oss skulle det bli som ett plockepinn att börja särskilja på dop och medlemskap, menade han. Teoretiskt är det en enkel fråga, medvetet döpta kan inneslutas i församlingen. Han ville dock skilja på begreppen medlemskap och
gemenskap. Att vara medlem är något mer än att bara vara en del av dem som möts vid en viss plats och tid.
Teologin formas utifrån frågan ”vad säger Bibeln”, menade han.
– Jag vill inte låta den så kallade ”verkligheten” definiera teologin, sa han och tillade att han aldrig mött några propåer från odöpta om att få bli medlemmar i församlingen.
Han uttryckte också farhågor om att få olika kategorier av medlemmar. Om församlingen har en teologisk uppfattning, men välkomnar personer med en annan riskerar man att få ett A- och B-medlemskap.
Vid samtalsdagen i Stockholm stod talarna i kö för att göra olika inlägg. Pastor Samuel Folke, Sala, uttryckte till exempel oro för vad det på lång sikt kan leda till att ändra medlemsbegreppet.
Ä Kommer det att leda till att man på sikt döper späda barn? Kommer de som räknar sitt barndop som dop också vilja döpa sina barn?
Pelle Hörnmark dämpade farhågorna och sa att som värdegrunden är skriven kan en församling inte vara medlem i Pingst Ä fria församlingar i samverkan om den praktiserar barndop. Han var också noga med att påpeka att samtalen inte handlade om en ändring av dopsynen.
Ä Var försiktig med sådana formuleringar, uppmanade han. Det är medlemsbegreppet vi diskuterar.
Josef Pansell i Norrtälje ansåg också att förändringsbeslut i den här frågan i stora församlingar påverkar andra församlingar mer och får mer tyngd än när mindre församlingar gör det.
Ä Jag tror vi kan leva med att pingstförsamlingar fattar olika beslut, menade Urban Ringbäck. Jag tror att vi står inför ett lyft för troendedopet.
En del talare påtalade att det kan bli krångligare i framtiden att få flyttningsbetyg från en pingstförsamling till en annan.
Emil Gillsberg, som är pastor i en samarbetskyrka i Mora med EFK, där personer som är döpta enligt andra traditioner kan tas in, sa att hans hållning är att vara tydlig med att informera icke troendedöpta medlemmar om att de inte kan bli medlemmar i särskilt många pingstförsamlingar om de flyttar.
Daniel Alm ansåg att detta att det gör lite ont och skaver visar att gemenskapen är viktig, och då blir det så i en fråga som denna.
Ä Det primära i vårt uppdrag är att vinna nya och döpa dem. Jag är rädd att den här frågan i grunden handlar om att ta hand om något från ett annat samfund.
Niklas Piensoho uttryckte tillfredsställelse över ett viktigt teologiskt samtal.
Ä Men, den här frågan handlar om en stadgeformulering och inte om det som förlöser väckelsen i Stockholm. Det primära är att få människor att följa Jesus, döpas, bli lärjungar och stanna kvar i gemenskapen.
Ä Jag vill predika Kristus och dopet och jag vill bestämt säga att vi inte fört ett samtal om att erkänna barndopet.
När Pelle Hörnmark avrundade slog han fast att han tror det är bra att lyssna till varandra, se nyanserna.
Ä Jag är glad att vi har varandra och att vi får stångas med varandra. Alla i Pingst kommer inte att tycka likadant om allting, men vi kan leva med det.
Till sist uppmanade han alla att vara frimodiga med att förkunna dopet.
Ä Predika, skriv, proklamera, lev och andas det!