Mandy Marshall är grundare av alliansen Restored, som lyfter frågor kring våld i nära relationer i församlingsmiljö. FOTO: NOOMI LIND

Mandy Marshall är grundare av alliansen Restored, som lyfter frågor kring våld i nära relationer i församlingsmiljö. FOTO: NOOMI LIND

Mandy Marshall: Allt våld är synd

Hon vill se kyrkor agera mot våld mot kvinnor i de egna leden

Var är kyrkan och var är männen i arbetet för att stoppa våldet mot kvinnor? Dessa frågor blev utmaningen som fick Mandy Marshall, Storbritannien, att tillsammans med en kollega starta alliansen Restored. I april besökte hon Sverige för att tala om våld i nära relationer, något som är vanligt även innanför församlingens väggar.

När vi möts en kylig vårdag i Alvik har Mandy Marshall, från Southport i Storbritannien, precis anlänt till Sverige för första gången i sitt liv. Annars har hon rest över i stort sett hela världen som tidigare genusrådgivare för organisationen Tearfund. Och i alla länder har hon sett samma mönster – våldet mot kvinnor i nära relationer som sker även inom kyrkan.
Det finns många kristna organisationer som arbetar för att stoppa våldet mot kvinnor, men själva kyrkan och männen inom den har en alltför passiv hållning, framhåller Mandy Moore:
– Det råder en patriarkalisk maktordning där män misstolkar eller missbrukar bibelord och använder dem i sitt våld mot kvinnor för att behålla kontrollen.
Studien ”In Churches Too”, om våld i nära relationer inom kyrkan i Storbritannien har nyligen tagits fram av Restored i samarbete med Coventry University, University of Leicester och Churches Together in Cumbria. Den visar bland annat att en av fyra kyrkobesökare som tillfrågats, utsatt för ett våldsbeteende av något slag i sin nuvarande relation. Sex av kvinnorna levde under fara för sina liv.
Att kyrkan inte agerar beror till stor del på att dess ledare inte känner igen och förstår hur våldet ser ut, eller att de inte vill se problemet, menar Mandy Marshall.
– De kan ha svårt att tro på att församlingsmedlemmar som de känner så väl skulle begå sådana handlingar. Kanske ser de inte situationens allvar utan anser att det är ett äktenskapligt problem som ska klaras upp i det privata.
Men det är allvarligt. Det finns kristna män som har dödat sina kvinnor. Känslan av skam och skuld hindrar också många kvinnor från att söka hjälp.
Kyrkorna i Sverige är inget undantag, säger Mandy Marshall:
– Tyvärr hamnar även de i bakvattnet när det gäller att stå upp till handling. De behöver för det första inse och erkänna att problemet finns. Det handlar om kriminella handlingar mot kvinnor och måste hanteras i enlighet med detta.
Hon framhåller också att det finns en missuppfattning att bara fysiska övergrepp är våld, medan det i själva verket kan ta sig så många andra uttryck – psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och känslomässigt.
Under en träningsdag och en konferens i Pingstförsamlingen i Västra Frölunda i samarbete med Pingst, PMU, Bilda delade hon med sig av sin kunskap efter många års arbete inom detta ämne.
Det var berättelserna från kvinnor som utsatts för våld och insikten om situationens allvar, som fick Mandy Marshall att tillsammans med kollegan Peter Grant år 2008 starta Restored. I alliansen ingår idag organisationer och kyrkor i över 25 länder.
Restored arbetar för att öka medvetenheten om situationen och påverka för förändring. I handlingsplanen ingår att mobilisera och utrusta kyrkor, kristna organisationer och individer till handling och tillgodose behov som inte möts av andra aktörer.
Bland annat har professionella program och handledningar tagits fram för att använda inom kyrkan. En viktig del i arbetet är att utmana män att resa sig upp och höja sin röst mot våldet mot kvinnor.
– Män känner sig ofta attackerade och de som vågar tala ut kan uppleva att de blir ignorerade av andra män, säger Mandy Marshall.
Hon talar snabbt och engagerat och det är tydligt att hon brinner för att se kyrkan resa sig upp och agera och att vara ett positivt föredöme för världen när det gäller sunda relationer.
– Det är skrämmande att vi fortfarande 2018 kämpar för jämlikhet inom kyrkan. Jesus skulle ha konfronterat detta, säger hon.
Kyrkan ska vara en trygg platsdit både kvinnor och män kommer för att få stöd i svåra situationer, framhåller Mandy Marshall. Det första steget är att ta individen på allvar och säga; ”Jag tror dig” och att sedan hjälpa.
En viktig del i Restoreds arbete är att erbjuda nätverk för överlevare av våld. Bland annat finns forum online där de kan samtala med varandra:
– Att nå fram till en kvinna som utsätts för våld tar tid. Det handlar om att skala av lager efter lager. Det som de säger först är ofta bara toppen av ett isberg.
Mandy Marshall vision är en kyrka som upplysts, tränats och utrustats för att vara en tillflyktsort för överlevare av våld, där inget våld mot kvinnor längre tolereras. Inte minst är det viktigt att utbilda dess pastorer och andra ledare så att de blir rollmodeller för andra.
– Allt våld är synd. Vi har svaret, Gud är kärlek. Vårt uppdrag är att stå i förfronten och aktivt demonstrera det. En sådan kyrka utgör en enorm tillgång för världens alla regeringar att samarbeta med i våldet mot kvinnor, som går igenom alla samhällsskikt. I grunden handlar det om att ta tillvara individens fulla potential,framhåller hon.
– Vi är unika människor, födda hit till jorden för ett syfte – att leva det liv Gud vill. Den som blir utsatt för våld inser inte sin fulla potential och hindras från att använda den. I slutänden förlorar kyrkan som helhet väldigt mycket på det. Vi agerar så mycket utifrån rädsla, försöker kontrollera, men vi är här en så kort tid och har så mycket att göra. Vi måste se till att varje individ kan vara allt som Gud vill.
Fotnot: Läs mer: www.restoredrelationships.com
FAKTA/

Våld mot kvinnor i Sverige
Under 2017 anmäldes knappt 22 000 sexualbrott, varav 7 370 rubricerades som våldtäkt.
I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 2,4 procent att de utsattes för sexualbrott under 2016
Källa: Brottsförebyggande Rådet, www.bra.sec

Studien In Churches Too
En av fyra tillfrågade kyrkobesökare hade utsatts för våldsbeteende i sin nuvarande relation.
71 procent var medvetna om våldet inom nära relationer i samhället, men bara 37,6 såg det som ett problem i sin kyrka.
Bara cirka 2 av 7 kyrkobesökare såg sin församling som tillräckligt rustad för att hantera ett avslöjande av våld i en nära relation.
Källa: Studien In Churches Too, Church Responses To Domestic Abuse – A Case Study of Cumbria, Storbritannien.

Våld mot kvinnor i världen
En av tre kvinnor har utsatts för psykologiskt våld av en nuvarande eller tidigare partner.
1 av 20 kvinnor har blivit våldtagna efter fyllda 15 år, av en partner eller någon annan.
Källa: Restored, Stoppa våld i nära relationer, Ett material för kyrkor

image description Restoreds material för kyrkor om våld i nära relationer finns översatt till svenska. Det går att köpa via Pingsts webshop eller ladda ner gratis på www.pingst.se