Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

"Lägg alla frågor på bordet"

Starkare gemenskap, möjlighet att kunna anställa en pastor och fler aktiva medlemmar. Det är svar som samarbetsförsamlingar ger på vad som blivit bättre efter ett samgående.
Enkätundersökningen som Pingst Församling skickat till alla samarbetsförsamlingar anslutna till Pingst har besvarats av 26 församlingar. Den första frågan handlar om huvudorsak till samgåendet.
Återkommande svar är att man byggt vidare på ett lokalt samarbete kring exempelvis ungdomsarbete, läger och Alpha-kurser. Många anger också att en gemensam församling gjorde det möjligt att kunna anställa en pastor. En gemensam vision för orten nämns också, liksom i några fall ren överlevnad.
När församlingarna ska nämna de största utmaningarna i processen dyker som väntat dopfrågan upp som den teologiska frågan, som lett till mest diskussioner och funderingar.
Men när väl den processen är avklarad nämns frågor kring lokaler och församlingskultur.
Det har inte varit självklart för alla att ta stöd i samgåendeprocessen. Många har gjort arbetet helt utan inblandning utifrån. Andra har tagit hjälp av andra lokala församlingar och/ eller centralt från samfunden.
När samrbetsförsamlingen väl finns på plats, då ser man gärna hjälp med frågor kring personalrekrytering, mötesplatser och nätverk från samfunden. Frågan om vad som blivit bättre efter samgåendet får svar som att församlingen blivit starkare, fått rikare gemenskap, fler aktiva, bättre ekonomi och kunnat bli ett vittnesbörd om enhet till det omkringliggande samhället.
Övervägande delen av dem som svarat menar att samgåendet inte lett till några problem alls. Möjligen att en församling som ska förhålla sig till flera samfund får en lägre samfundsidentitet, att man inte orkar hålla kontakt med flera samfund och att det därför inte blir något alls, man ”blir sig själv nog” så att säga. Det kan också vara svårt för pastorerna att hinna med att delta i två eller tre olika pastorssamlingar/ nätverk.
Enkäten ger också utrymme för att ge råd till dem som befinner sig i en samgåendeprocess. Lägg alla frågor på bordet i processen och låt den ta tid, skriver någon. Se till att växa ihop, vara tillsammans innan, anta gemensamma dokument för bibelsyn, församlingssyn och ledarskap. Lös lokal- och dopfrågan innan samgående och ta vara på stöd och hjälp är andra svar.