Kyrkoavgift kan säkra ekonomin

– Det bästa församlingarna kan göra för den centrala ekonomin i Pingst är att arbeta för att fler ska betala kyrkoavgift och det ger dessutom en omedelbar hjälp till den egna församlingen! Det säger Pingsts föreståndare Sten-Gunnar Hedin. I slutet av augusti gick ett elektroniskt nyhetsbrev från pingststyrelsen ut till pingstförsamlingarna med det budskapet.

Under vårens rådslag diskuterades Pingsts ekonomi ingående och önskemål om ekonomiska rapporter och förslag på vilka insatser församlingarna kan göra uttrycktes.
I nyhetsbrevet till församlingarna refereras till resultatet för årets första tertial. Den administrativa verksamheten går fortfarande med underskott, ungefär en miljon under årets fyra första månader, men det är ändå hälften så mycket som under samma period 2006. Under september månad kommer bokslutet för tertial två att göras klart och ett nytt brev gå ut till församlingarna i samband med detta.
Just nu pågår också budgetarbetet för nästa år och styrelsen tittar på varje projekt och varje tjänst för att ytterligare trimma organisationen.

Ökade intäkter behövs
Det står helt klart att det behövs ökade intäkter för att på sikt säkra verksamheten och för att kunna öka servicegraden gentemot församlingarna.
Det är i det här sammanhanget kyrkoavgiften kommer in. Det handlar om pengar som får användas helt fritt och som alltså är fria från alla pålagor och villkor, som bidrag oftast är förknippade med.
Just nu har bara sju procent av medlemmarna i trossamfundet tecknat sig för att ge kyrko­avgift till pingst, så där ser styrelsen en rejäl utvecklingsmöjlighet.
– Om vi kunde fördubbla antalet kyrkoavgiftsgivare inför 2008 skulle vårt gemensamma arbete i Pingst få helt nya förutsättningar. Och dessutom tillförs medlemsförsamlingarna extra resurser, säger Sten-Gunnar Hedin.

Erbjudits information
Alla församlingar som är medlemmar i trossamfundet har erbjudits informationsmaterial och besök i ämnet från en representant från Pingst som hjälp i arbetet för att få fler att betala kyrkoavgift till Pingst.
Sedan ett par år tillbaka kan de pingstvänner som vill låta sin kyrkoavgift, ungefär en procent av årsinkomsten, gå till Pingst. I år gör 3 200 personer det.
Den som vill göra det från och med nästa inkomstår måste senast 31 oktober lämna in en medgivandeblankett till Pingst.
Pingstsamfundets styrelse har beslutat att låta 70 procent av kyrkoavgifterna gå till de lokala församlingarna och 30 procent till det centrala arbetet i pingst.
Förutsättningen för att en lokal pingstförsamling ska kunna få del av kyrkoavgiftspengarna är att församlingen tillhör samfundet Pingst – fria församlingar i samverkan.
Naturligtvis kan medlemmar som tillhör en icke samfundsansluten församling ge kyrkoavgift, men det innebär då att hela avgiften ”stannar” i det centrala arbetet.
– I och för sig innebär det ett indirekt stöd till den egna församlingen eftersom vårt centrala arbete ”servar” varje lokal församling – även icke samfundsanslutna, konstaterar Sten-Gunnar Hedin.
Det är fullt möjligt att betala kyrkoavgift både till Svenska kyrkan och till pingst, men den som inte vill betala två avgifter måste begära utträde ur Svenska kyrkan senast den 31 oktober.

Fotnot: Idag finns 159 församlingar i Trossamfundet Pingst. Tillsammans har de cirka 45?000 medlemmar.