Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Krismedvetande och vision inför 2020

Utmanande framtidsfrågor fick stå i fokus under en dag i årets evangelistvecka i Jönköping.

Rubriken över dagen var Vision 2020, men faktum är att ämnet mer handlar om att agera utifrån ett krismedvetande snarare än en vision.
–?Det är riktigt att det ännu inte går att tala om någon vision, säger Daniel Grahn, fram till nyligen vd för Dagengruppen och som sådan medlem i samverkansgruppen, det vill säga den grupp som ledarna för de samlade verksamhetsgrenarna i Pingsthuset utgör.
Grahn har kommit att bli talesman för gruppen i just den här frågan, men han betonar att samtliga i gruppen står bakom och att alla tar de signaler om tillbakagång som vi sett under senare år på allvar.
Det som presenterades för Evangelistveckans deltagare var ett slags förarbete som utgångspunkt för ett mer handfast handlingsprogram, för att om möjligt vända den negativa utvecklingen fram till år 2020. Det är en tidsperiod som man kommit fram till genom att studera dels religionssociologers och andra experters förutsägelser om att frikyrkorna i mitten av detta århundrade kommer att existera enbart som museiföremål, dels genom att studera åldersstrukturen på den medlemsgrupp som idag bär sina församlingar i bön och med pengar och kopplat detta till den alarmerande statistik om nedgång i antalet deltagare i verksamheten som Pingst Ung redovisat.

Hamna under nivån
–?Det här gör att man någonstans på vägen kommer att hamna under nivån för den kritiska massa som krävs för att bygga och driva församling, säger samverkansgruppen som bakgrund till valet av årtalet 2020.
Den dåliga nyheten är alltså att dit är det bara tolv år. Den goda nyheten är att vi ännu inte är där och att läget fortfarande går att förändra.

Ung generation ledare
En slutsats som den begränsade analysen hittills har kommit fram till är att förändringsarbetet, för att lyckas, måste drivas och bäras av en ung generation ledare.
–?Vi tror att det är den generation som man kan räkna med finns kvar i ledningsfunktioner om 20–30 år som ska ta ett stort ansvar, men självklart med stöd och fullt förtroende från en äldre generation som vågar släppa fram dem, säger Grahn.
–?En annan slutsats och förutsättning är att alla olika verksamhetsgrenar som idag finns samlade under Pingst går hand i hand i det här arbetet.
På sikt tror han också att det kommer att bli viktigt att samverka med andra kyrkor och samfund, ta reda på hur man på andra håll jobbar med frågorna och även studera de positiva exempel som finns där man nått framgång.
Daniel Grahn betonar också att han kommer att bära med sig de här frågorna in i sin nya tjänst som vd i det nybildade bolaget Swedmedia, där flera samfund arbetar tillsammans.
Samverkansgruppens tankar har redan presenterats i pingströrelsens olika presidier och i styrelser. I Predikantveckan förra året gavs också, med viss tvekan, en appell för detta.
–?Tvekan, därför att vi inte vill att det bara ska bli ett uppflammande fyrverkeri som sedan falnar lika snabbt. Vi vill att detta ska mogna och, om våra analyser visa sig hålla, leda fram till först en insikt om läget och sedan en vision för framtiden.
Temadagen under Evangelistveckan var med andra ord det första tillfället att tillsammans verkligen tänka till omkring frågorna och fundera över om de analyser och slutsatser som man hittills dragit är riktiga.