Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Klart för start av ALT

Rådslaget biföll styrelsens förslag att Pingst blir en del i en gemensam pastors- och ledarutbildning tillsammans med Evangeliska frikyrkan (EFK) och Svenska alliansmissionen (SAM). Därmed har alla tre frikyrkorna ställt sig bakom förslaget som alltså nu blir verklighet med utbildningsstart hösten 2017.

Beslutet föregicks av ett samtal där frågor och synpunkter framfördes. Flera talare uttryckte vikten av – och omsorgen om – pingströrelsens särart och om förvaltandet av pingstteologin.
Många påpekade att detta är ett naturligt nästa steg i ett gemensamt arbete, som redan pågått länge, sedan fem år också uttryckt i en nätverksbaserad samverkan mellan kyrkornas folkhögskolor och ÖTH. Att formalisera samarbetet kommer att ge ökade möjligheter till inflytande från pingsthåll. Samgåendet innebär att de tre samfunden tillsammans bildar den ideella föreningen ”Akademi för Ledarskap och Teologi” (ALT) vars uppdrag är att driva ÖTH och Församlingsledarakademin (FL).
Kärnverksamheten blir att bedriva fyraårig ledarutbildning med inriktning på tjänst som pastor, församlingsledare eller inom internationell mission, en utbildning som utöver fördjupade kunskaper även erbjuder högskoleexamen. Samarbetet med folkhögskolorna kommer att regleras i skrivna överenskommelser mellan ALT och skolorna och i samarbetsråd.
Utbildningen kommer att finansieras dels genom statsbidrag och andra externa bidrag och med medlemsorganisationernas verksamhetsbidrag, vilket fördelas på respektive samfund utifrån storlek och inflytande i föreningsstämman.