Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Kallelsen att visa medkänsla och agera är vårt hjärtslag

Pingst satsar på en ny struktur internationellt, med fyra spår: De minst nådda, De mest utsatta, Missionärerna från Sverige samt Relationerna i världen och teologi. Andreas Svedman, missions­inspiratör, förklarar.

Varför behövs denna struktur?
– För att få en större tydlighet i vad vi arbetar med. Precis som evangeliet är heltäckande så ska vårt missionsuttryck vara det, för att nå människan på alla livets områden. Vi behöver tydliga inriktningar för att följa upp, hålla kontakter och lära av varandra. I denna ömsesidighet växer vi som rörelse.

Har inte nästan alla nåtts av evangelium idag?
– Nej, det finns fortfarande många människor som inte har någon i sin närhet som kan berätta vem Jesus är. Därför behövs det missionsinsatser. De allra minst nådda folkgrupperna tillhör Frontier People Groups.

Vilka är Frontier People Groups?
– Det är de av de minst nådda som vi inte planerat eller påbörjat någon insats alls för att nå. 1 av 4 människor på jorden – cirka 1,940,295,000 individer, tillhör en sådan grupp. Majoriteten finns mellan den tionde och fyrtionde breddgraden i världen. Där finns de största konflikthärdarna och det är mycket svårt att nå in med evangelium.

Hur når vi dessa människor?
– Genom att vara pionjärer. Idag går bara en procent av våra missionärer till de minst nådda. Det finns församlingar som har påbörjat initiativ men de är ännu i sin linda. Det handlar om att bygga relationer och partnerskap, att stötta varandra och våga göra något nytt. Många församlingar har inte sänt ut missionärer på över 10 år. Att åka till ett område utan någon påbörjad insats är den största utmaningen, men det är också där behoven är som störst.

Vilka är de mest utsatta och vad är Pingsts styrka i att nå dem?
– Utsatthet handlar inte bara om brist på pengar utan lika mycket om att bli berövad sina mänskliga rättigheter, inte få tillgång till utbildning eller få uttrycka sina åsikter. Att inte få frihet att utöva sin tro är också en form av utsatthet. Förföljelse av kristna världen över ökar, särskilt i denna pandemi.
Vi har vår styrka som folkrörelse. Att förkunna och gestaltat evangelium har varit våra två ledord genom hela vår historia. Varje människa har samma värde oavsett var hon är född. Kallelsen till att inte bara visa medkänsla utan också att agera är vårt hjärtslag.

Hur ser framtidens missionärer från Sverige ut?
– De är mer medvetna om sin omvärld och använder alla tillgängliga medel för att nå ut. Många kommer att verka i storstäder, eftersom majoriteten av de onådda finns där. Fler kortare insatser görs, kanske efter en karriär hemma. Missionären kan till och med vara helt digital i framtiden, men i de allra flesta kulturer i syd så är det personliga mötet otroligt viktigt. Att jobba tvärkulturellt i team kommer att bli vanligare, där målet är att bygga inhemska rörelser som sedan själva når nya områden.

Varför är det viktigt att stärka relationerna i världen och det teologiska samtalet?
– Forskningsstudier visar att där det finns starka pingströrelser sker också en samhällsomvandling. Vi behöver stå tillsammans och stötta varandra i de utmaningar som finns och ha en sund mötesplats för att tala om ledarskap och teologi. Vår församlingsrörelse har en längre historia och fler erfarenheter, men vi har också oerhört mycket att lära av våra systerkyrkor. Inte minst i fråga om bön och hängivenhet. Jag tror att gemensamma missionsinsatser hos de minst nådda och mest utsatta genom stärkta relationer och samarbeten kommer att prägla framtidens mission.