Idéseminarium om barn- och familjeteologi

Institutet för pentekostala studier, IPS, arrangerade i början av hösten ett idéseminarium omkring ”Pentekostal teologi kring barn och familj”, dit en rad personer som under lång tid arbetat med barn- och familjefrågor var inbjudna. Arbetet kommer sedan att fortsätta under hösten.

Under förra året fick IPS Pingsts uppdrag att skapa ett underlag för diskussionerna om medlemskap i svenska
pingstförsamlingar. Det resulterade i rapporten med titeln Medlemskap. I den medverkade fem författare som representerade fem olika perspektiv på frågan.
Detta häfte har använts i olikasammanhang för att fördjupa diskussionerna i dessa frågor.
Nu är det alltså dags att ta sig an teologin kring barn och familj. Idéseminariet, som hölls i Pingstkyrkan i Uppsala, var ett tillfälle att ”brainstorma” omkring detta ämne. Frågor som kan komma att behandlas är till exempel motiveringen till varför barn inte får vara med och fira nattvard, om barn kan vara bärare av andliga gåvor eller om det är föräldrarnas eller församlingens yttersta ansvar att ge barnen andlig fostran.