Hur kommer det märkas i församlingen att en eller

Daniel Alm, föreståndare, pingstförsamlingen, Västerås
Spår: Leda och styra
Ä Min förhoppning är att de som följt spåret ska ha fått en mängd konkreta ledarredskap, inspiration att leda
utvecklingsprocesser och en djup passion i sina viktiga uppdrag att tjäna Gud som ledare i den lokala församlingen.

Anders Olsson, föreståndare, Connect Church, Göteborg:
Spår: Kreativ kommunikation
Ä Min önskan är att kreativ kommunikation ska skapa större kvalité på våra gudstjänster. Det finns något attraktivt
med en gudstjänst som utvecklasoch lyckas kommunicera evangeliet på ett modernt sätt. Jag vill ge redskap till alla
volontärer hur man skapar en sån miljö där gåvor tas tillvara, och används för att kommunicera budskapet om Jesus på ett nytt och genuint sätt!

Samuel Hector, musikpastori Filadelfia Stockholm och projektledare för Pingst Kreativ som kommer att
medverka i Kreativ kommunikation
Ä Det är ett självklart spår för lovsångs- och musikledare. Spåret kommer göra oss bättre rustade i samarbetet med alla
medarbetarna i gudstjänstlivet. Ett tillfälle där vi får vidga vårt synfält och stärka våra kreativa gåvor. Detta är också en självklar arena för den som är drivande kring andra konstnärliga gåvor som dans, drama, text,film och bild. När alla delarna samverkar blir helheten så mycket starkare och det hoppas vi kommer att märkas i deförsamlingar som skickar sina ledare till detta spår.

Niclas Lindgren, direktor, PMU
Spår: Mission
Ä Nya perspektiv på kyrkans roll och uppdrag i världen, en förnyad vision om vad vi kan och borde göra, och ett mer strategiskt genomtänkt missionsarbete. En vilja och förmåga att göra det igen, dvs. betyda oproportionerligt mycket i världen.

Chatrine Carlson, projektledare Pingst Ledarutveckling
Spår: Andlig tjänst
Ä Jag hoppas det ska märkas genom ledare med
Änya perspektiv och konkreta redskap attmöta människor just där de befinner sig i livet.
Äen förnyad vision kring livsnära smågruppers betydelse för den enskilda människans och församlingens tillväxt.
Äen längtan och förmåga att skapa mötesplatser där andliga processer kan ske i människors liv.

Linnéa och Mattias Sennehed, ungdomspastor respektive pastor, pingstförsamlingen, Linköping
Spår: Under 20
Ä Man har ledare som vågar nya saker, vill påverka, som satsar för att lyckas, och får andra att växa. Dessutom har man fått man många nya intryck och idéer, samt förutsättningar att hålla i längden.