Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Historisk ”Pingstkatekes” utges efter tio års arbete

- Boken har växt fram i en dynamisk process av samtal, reflektion och bibelstudier,
säger Teologiska Nätverkets ordförande, Dan Salomonsson, föreståndare för Pingstkyrkan i Uppsala. Vi har satt oss ner med våra Biblar och försökt tillämpa samma praxis som de första generationerna pingstvänner. När de sökte klarhet i olika teologiska ämnen utgick de alltid från frågan: Vad säger
Bibeln?
Genom att inte ge i uppdrag till olika personer i nätverket att skriva var sitt kapitel, vilket annars är ett vanligt tillvägagångssätt, utan låta texten ta form
i en process av samtal och anteckningar inom gruppen, har man inom Teologiska
nätverket valt ett mer tidskrävande sätt att arbeta.
- Det har dock visat sig vara långt mer utmanande, meningsfullt och fruktbart för
oss alla, menar Dan Salomonsson. Olika personer inom vårt nätverk har sedan
fått i uppdrag att sammanställa och redigera det arbete vi tillsammans utfört.
Bokens målgrupp är inte i första hand pastorer och teologer inom rörelsen, även om Dan Salomonsson tror att den kan komma att bli ett viktigt referensverk för många förkunnare.
Ä Med Trons hemlighet har vi framför allt önskat skriva teologi för den breda
gruppen pingstvänner i våra församlingar.
Ambitionen har varit att skriva enkelt, men utan att förenklas. Här ska även den som inte är teologiskt skolad få hjälp att skärpa sina övertygelser och bli mer hemmastadd
i vår gemensamma tro.
I tretton kapitel berörs grundläggande teologiska ämnen, allt ifrån kristologi
till eskatologi. Boken börjar med att gå
igenom pingströrelsens syn på Jesus, fortsätter med människosyn och bibelsyn, för att sedan behandla församlingssyn och de grundläggande områden inom
församlingslivet som gudstjänst, dop, nattvard och ledarskap. De avslutande
kapitlen handlar om uppståndelsen och Kristi återkomst. Boken innehåller även ett kapitel om äktenskapet.
Trons hemlighet lär komma att väcka ett intresse långt utanför pingströrelsen, och delar av innehållet har redan med uppskattning lästs och kommenterats av bland andra ledande katolska teologer. Här ställs en rad tidsaktuella teologiska frågor: I
vilken betydelse är Jesus Guds son? Hur ska Bibeln läsas och tolkas? Vad är en människa? Var finns de döda? Vad händer i andedopet? Och i nattvarden? Vad är en
församling och hur ska den ledas?
Ä I den moderna världen är innebörden av en kristen tro och dess konsekvenser inte längre självklara, säger en annan av
personerna inom Teologiska Nätverkets, Sören Perder, pastor i Örebro.
Ä Vi utmanas att på nytt ställa de centrala frågorna i vår tro, och det har vi försökt göra mot bakgrund av vår tids frågor.
Bland Teologiska Nätverkets medlemmar finns även pastor Marianne Andreas, som arbetar inom Sveriges Kristina Råd.
Hon menar att Trons hemlighet även utgör ett viktigt bidrag till den ekumeniska
dialogen.
Ä Det är med glädje jag konstaterar att vi, med stor samsyn bland Pingsts ledande
föreståndare och teologer i Sverige, här
formulerar vår teologi på ett sätt som innebär en tydlig ekumenisk utmaning. Kanske är en del överraskade av hur den pentekostala spiritualiteten i så hög grad
vetter mot en sakramental förståelse av både dop och nattvard. Intuitivt har pingstvänner alltid dock alltid vittnat om det, men vi har nog inte tidigare formulerat oss
så tydligt som vi nu gör.