Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Härifrån kommer pengarna

Så finansieras Pingst-verksamheterna

1. Hur får ni pengar till er verksamhet? 2. Hur stor andel kommer från insamlingar? 3. Vilka insamlingsmetoder använder ni? 4. Tycker ni att ni konkurrerar om församlingarnas pengar? 5. Känner ni att ni konkurrerar med de andra pingstorganisationerna? 6. Hur ser insamlingsbehovet ut i framtiden, tror ni? 7. Har ni många trogna givare?

PMU
1. Insamling från privatpersoner, församlingar, second hand och företag. Bidrag från Sida, Echo (EU) och Radiohjälpen.
2. 20 procent av den totala omsättningen.
3. PMU försöker använda alla tänkbara metoder för att nå privatpersoner, församlingar, second hand-butiker och
företag. Insamling sker mestadels via brev, webb, SMS, event och kollekter.
4. Vi ser vår insamling som en gemensam resurs och en möjlighet för församlingarna och inte en konkurrent.
5. De olika organisationerna kompletterar varandra eftersom vi alla har olika inriktningar på verksamheten.
6. Konkurrensen om bidragen från exempelvis Sida ökar, vilket gör att vi kan få mindre statligt stöd i framtiden. Det
innebär att vi själva behöver samla in mer. För vår del är det också viktigt med ”egna pengar” som inte är styrda.
Givetvis önskar vi också att kunna göra ännu mer för utsatta människor runt om på vår jord.
7. Vi har cirka 8 500 personer i vårt register. Andra trogna givare är exempelvis våra second hand-butiker.

Varför är det viktigt att människor skänker pengar till PMU?
Ä Vi som kristna har ett tydligt uppdrag att hjälpa den utsatta människan. Det gör vi både genom kort- och långsiktiga
insatser. Genom församlingarnas stora kontaktnät runt om i världen är vi snabbt på plats och kan göra humanitära insatser vid exempelvis en naturkatastrof.

LP-VERKSAMHETEN
1.
Genom gåvomedel, kommunerna (behandlingsplatserna) och Socialstyrelsen.
2. 26 procent är gåvomedel.
3. Gåvobrev/månadsbrev, församlingsbesök, ge en gåva via hemsidan, sponsorer (framförallt det förebyggande arbetet), en ny sms-tjänst börjar i dagarna och konferenser.
4. Att den lokala församlingen verkar på sin plats och har trogna givare gör att rikstäckande organisationer som vår
har sitt existensberättigande. Men vi kan agera på ett sätt som de lokala församlingarna har svårt att göra. Vi ser oss som ett team Ä den lokala församlingen och LP-verksamheten.
5. Det finns definitivt plats för alla. Vi bedriver olika sorters verksamhet. Idén är att hjälpa människor på det effektivaste sättet och då krävs det många gånger en separat organisation för att göra det på bästa sätt.
6. Det kommer nog att öka eftersom allt mer ansvar kommer att läggas på det civila samhället vad gäller sociala frågor inom och utom Sverige.
7. Vi har cirka 7 000 gåvogivare som gett minst tio gånger per år under de senaste två, tre åren. Vi har också personer
som ger en stor summa pengar en gång om året i stället.

Varför är det viktigt att skänka pengar till LP-verksamheten?
Ä Vi vill gå in och ta ställning för att alla människor ska få en möjlighet att vända om från sitt missbruk och möta friheten. Vi tror på evangeliets kraft i denna befrielseprocess. Vi har sett det omöjliga ske i över 50 år.

TV INTER
1. Till största delen genom insamling.
2. Ungefär 95 procent.
3. Brev som skickas till våragåvogivare varje månad/kvartal. Autogirogivarna får ett brev i kvartalet.
4. Nej.
5. Eftersom att vi riktar oss delvis till samma målgrupp så kan det upplevas som vi konkurrerar, men det är inte den
känslan när vi olika organisationer möts.
6. Eftersom vi planerar att öka vår verksamhet så måste också vår insamling öka.
7. Ja, det har vi. Procentuellt sett har vi en stor grupp trogna givare.

IBRA
1. Hela verksamheten drivs av insamlade medel från privatpersoner och församlingar. Även företag kan stödja i viss utsträckning.
2. 100 procent!
3. Den största enskilda inkomstkällan är gåvor som ges av privatpersoner, ofta genom autogiro. Sedan skickar vi
också ut insamlingsbrev, har mötesverksamhet i församlingar, uppmuntrar till smsgåvor med mera.
4. IBRA är Pingsts organ för internationell mediamission, så konkurrenstanken är ganska främmande ur det
perspektivet. Som troende är vi uppmanade att ge till ”allt gott verk”. Dessutom tror vi att givandet är en välsignelse,
som ger så mycket tillbaka till både enskilda och församlingar. Däremot märker vi ibland att en del församlingar ser det som att vi konkurrerar om deras pengar. Det är tråkigt.
5. Alla organisationer har fantastiskt fina arbeten. Samtidigt är det så att behoven är stora hos alla, och det är en
begränsad ”marknad” vi vänder oss till eftersom alla i stort sett riktar sig till samma målgrupp. Men det finns ingen
otrevlig konkurrens mellan oss och andra organisationer.
6. Det kommer inte minska. Fortfarande har två miljarder människor aldrig har hört om Jesus.
7. IBRA har tusentals trogna givare som månad efter månad ger av sina medel. Men det är tyvärr en successivt krympande skara, så det är jätteviktigt för oss att finna fler som vill stå med och stötta vårt arbete.

Varför är det viktigt att människor skänker pengar till IBRA?
Ä Om man vill se människor runt om i världen komma till tro, få sina liv förvandlade och upprättade, troende växa och
församlingar växa fram på plats efter plats, så är IBRA ett fantastiskt redskap. Ju fler vi skulle vara som står tillsammans, ber och ger, desto fler skulle vi nå. Varenda person som väljer att bli gåvogivare till IBRA är med och gör skillnad.

PINGST UNG
1. Huvudsakligen genom statsbidrag för ungdomsverksamhet. Pingst ung får bidrag genom att Pingstförsamlingarnas barn- och ungdomsverksamheter bildar lokalavdelningar och rapporterar in sina medlemmar och sin verksamhet. En liten del kommer från försäljning av våra barn- och ungdomsledarmaterial.
2. Så mycket som 97 procent kommer från inrapportering från församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet.
3. Vi vänder oss både till församlingar och enskilda barn- och ungdomsledare för att informera om inrapporteringen
och visa på värdet av vad vi kan göra gemensamt.
4. Så länge vi får statsbidrag behöver vi inte konkurrera om församlingarnas pengar. Däremot är vi beroende av
engagemang och tid från ledare.
5. Egentligen inte. Vi har väldigt mycket att vinna på att arbeta tillsammans och engagemang för ett område inom församlingen leder ofta till ökat engagemang även för andra.
6. Pingst i stort utvecklas mot att hjälpas åt mer för att möta dagens utmaningar för våra församlingar. Vi tror att
behovet av att hitta lösningar tillsammans för att nå barn och ungdomar är ännu större. Så vi räknar med att behöver
utöka vår verksamhet och då också våra intäkter.
7. Vi har knappt 200 lokalavdelningar som tack vare rapporteringen är med och gör Pingst ungs verksamhet
möjlig. Men det finns utrymme för många fler.

Varför är det viktigt att människor stödjer Pingst ung?
Ä Vi ser framför oss kyrkor som är tillgängliga och öppna för barn och ungdomar och som har som mål att utveckla livslånga lärjungaskap. Pingst ung har som mål att uppmuntra och stödja alla ledare genom bland annat material, nätverk och inspirationsevenemang. I en tid, där det är mycket annat som drar i barnen och ungdomarna och där det på många platser råder ledarbrist, står vi inför stora utmaningar med den målgrupp som utgör kyrkans framtid.

PINGST NATIONELLT
1. Vi får bidrag från Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST. Det bidraget får endast användas till verksamhet som kommer landets församlingar till godo. Lokala församlingar kan även ansöka om bidrag till sin verksamhet från SST. Vi får också pengar till vår verksamhet genom kyrkomedgivanden, i dag drygt 5 300 stycken. Av varje medgivande skickar vi 70 procent till den lokala församlingen och 30 procent skapar vi verksamhet för. Vi säljer årsboken och andra produkter.
2. Tillsammansarbetet får kollekter ibland i samband med församlingars eller konferensers gudstjänster.
4. Nej, det gör vi inte.

Varför är det viktigt att stödja Pingst Nationellt?
Ä
Vi arbetar med att på olika sätt betjäna pingstförsamlingarna. Vi skulle därför önska att antalet kyrkomedgivanden ökade kraftigt, eftersom det är medel vi själva kan bestämma helt över, till skillnad mot de statliga bidragen, som bara får användas enligt bestämda direktiv och som ett politiskt beslut kan avskaffa.

PINGSTSKOLORNA
1. Våra intäkter kommer till allra största delen från stats- och landstingsbidrag relaterade till våra deltagares studier hos oss. Vi bedriver också viss kursgårds- och konferensverksamhet. Dessutom får vi stöd från pingstförsamlingarna.
2. Omkring två procent.
3. Våra gåvor kommer från pingstförsamlingarna som församlingar. Vår rekommendation är att man ger 25 kronor per medlem och år. Många församlingar har överlåtit sig till att ge oss sitt bidrag kvartalsvis. Utöver dessa kvartalsbetalande församlingar är det många av pingstförsamlingarna i övrigt som också bidrar. Därutöver finns en mindre grupp privatpersoner som ingår i vårt bärarlag och som också ger enskilda gåvor.
4. Genom att vi vänder oss direkt till församlingarna med vår insamling konkurrerar vi inte alls med församlingarna.
5. Vi är glada om våra syskon i pingstfamiljen får resurser för sina viktiga uppdrag och ser dem inte som konkurrenter.
6. Vår ekonomiska bas påverkas främst av det offentliga samhällets förhållningssätt och inställning till folkbildningen och dess finansiering.
7. Vi är mycket tacksamma för det stöd och det förtroende som pingstförsamlingarna visar oss och som möjliggör en kontinuerlig och växande utbildningsverksamhet.