Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!
Illustration: Marcus Rynningsjö

Illustration: Marcus Rynningsjö

Har alla samma värde?

Världen rangordnar och värderar människor olika. Men tron på skapelsens och frälsningens Gud kastar ljus över människans gåtfulla väsen. Som skapad av Gud har alla människor samma oersättliga värde.

FRÅGAN OM MÄNNISKANS ursprung och mål har engagerat och engagerar människor överallt. Men svaren varierar. Somliga tror att vi är ett resultat av slumpen, av den starkares överlevnad eller endast en del av ett evigt kretslopp. Men som kristna är det naturligt att söka sig till Guds ord och Guds avsikt med människan för att möta de här frågorna.
Pingsts Teologiska nätverket formulerar det i inledningen av sin skrift Människan så här: ”Vi söker alla svaret på den gåta och gåva det är att vara människa. Det svar som framträder i Bibeln låter oss ana människans oändliga potential. Hon är tänkt att vara en boning åt Gud, himlens och jordens skapare. Skapad till Guds avbild är hon ämnad att likna honom. Inget som existerar kan därför mätas med hennes storhet. Människans värde är oersättligt.”
Det är alltså inte är slumpen som styr, utan: ”Människan, liksom djuren och hela naturen, är skapad av Gud i ett speciellt syfte och leds av honom mot ett mål. Gud ville, och vill, människan.”
Människovärdet ges som en gåva i skapelsen, inte som svar på något vi presterat, konstaterar Teologiska nätverket, och fortsätter: ”Människan lever inför Guds varma och kärleksfulla blick. Ur den vissheten växer sund självkänsla, liksom respekt för och omsorg om våra medmänniskor. Denna syn på människan måste ligga till grund för våra etiska ställningstaganden. Vi får aldrig glömma att människan, oavsett förmåga och förutsättningar, är Guds avbild. Hennes värde är inte förhandlingsbart.”
I kristen tro har människovärdet sin grund i människans vara, i själva existensen. ”Hon är skapad till Guds avbild och likhet. Hon äger sitt värde i den hon är, inte i det hon gör. Men som Guds förvaltare bär hon ansvar för sitt liv och sina handlingar.”

EN GOOGLING PÅ begreppet Människovärde resulterar i ett oräkneligt antal träffar. På Wikipedia hittar jag de här utgångspunkterna för begreppet: Den kristna principen att vi alla är lika inför Gud och den humanistiska principen att vi är lika inför varandra.
Och statens etiskt-medicinska råd formulerar sig så här om människovärdet: ”Människovärdet innebär att alla människor har vissa fundamentala rättigheter som ska respekteras och i dessa avseenden är ingen förmer än någon annan. Det är nämligen med avseende på människovärdet som alla människor är lika. Människovärdet är alltså inte bundet till våra egenskaper utan är knutet till varje enskild människa oberoende av prestationer.”
Det teologiska nätverket konstaterar att ”Den kristna helhetssynen på människan som kropp, själ och ande utgör dessutom ett skydd mot tendensen att reducera människan till en produkt av arv och miljö, eller till en maskin, ett socialt väsen, en summa av språk, varseblivning och biologi. Här går kristendomen hand i hand med humanismen. Däremot väljer den inte att som humanismen placera människan i centrum.”
– Människovärdesfrågan är den viktigaste av alla frågor just nu, säger Alf Svensson, tidigare partiledare för Kristdemokraterna, bistånds- och människorättsminister och EU-parlamentariker.
– Inte minst i diskussionerna kring vilka som ska väljas bort för intensivvård. När vi talas vid befinner vi oss mitt coronapandemin och Alf Svensson är uppbragt över inställningen till äldre patienter.
– Jag förstår att det måste finnas gränser för intensivvårdsinsatser, säger han, men jag häpnar över respektlösheten för äldre och det sätt man talar om ålder på.
Han menar att vi i Sverige är oerhört fixerade vid ålder och vid yrkesliv och att identiteten är så starkt ihopkopplad med jobbet.
– Vad jobbar du med är så gott som alltid den första frågan man ställer till någon man inte träffat förut. ”Vem är du?” är en bättre fråga om man vill visa respekt för människans värde tycker han.

ALF SVENSSON EFTERLYSER ”förkunnare” av alla de slag, inte bara från kyrkans värld, utan också politiker och journalister, som lyfter fram människovärdesfrågor.
– Vad betyder det till exempel att den demente gamle personen har samma människovärde som en professor eller ingenjör? Man måste grubbla på det och röra sig i det spänningsfältet och rådbråka sig själv.
Att människovärdet är viktigare än penningvärdet är ett uttryck som många kopplar till Alf Svensson och något de allra flesta håller med om idag, åtminstone i teorin.
– Jag tycker att vi i kristna kretsar borde lyfta fram detta mer och tala om hur vi kan leva upp till det.
Teologiska nätverket är definitivt inne på samma spår: ”I en tid när människans värde reduceras utmanar oss vår kristna tro att träda upp till människans försvar.”
Människovärdesdiskussionen kan inte kopplas bort från kristendomens rötter, menar Alf Svensson.
– Oavsett om man tror eller inte så måste man ändå erkänna att vår civilisation och själva grunden för människovärdet vilar på den kristna grundsynen om människans unika värde.
Det gäller även för FN-förklaringen om Mänskliga rättigheter från 1948, där både människans värde och rättigheter slås fast. Alf Svensson vill också, särskilt i dessa tider, poängtera att människovärdet inte begränsas av nationsgränser.
– Attityden just nu är inte precis att vi skulle kunna göra mer, även om vi vet att vi inte kan göra allt. Osund nationalism lurar runt hörnet i både EU och USA inte minst i spåren av corona, varnar han.

SAMTIDIGT SOM BIBELNS budskap ger människan ett unikt värde så utmanar den också den kultur som vill sätta människan i centrum. ”Dess rättfärdighetsperspektiv framstår i befriande kontrast till vårt prestationssamhälle. Allt liv skyddas, främst det svaga, utsatta, skadade och bristfälliga. Kommersialism och maktutövning utmanas i grunden… Här finns inget utrymme för diskriminering, förtryck eller förnedrande språkbruk. Den nya människan i Kristus omfattar hela livet – och förebådar hela samhällets restaurering”, skriver Teologiska nätverket.
”Rikedom, berömmelse och framgång ger inga privilegier inför Gud. Bibelns omvända perspektiv ger utsatta grupper – fattiga, ensamma, föräldralösa och invandrare – en särskild plats i Guds omsorg. Församlingen är kallad att gestalta den rättfärdighet som flödar från Guds hjärta.”
Utifrån synen att människan är Guds skapelse så är vi också skapade för att ha gemenskap med Gud. Eller med Teologiska nätverkets ord: ”Gud står alltid på människans sida. Vi bär alla Guds bild inom oss. Den som skadar en annan människa, syndar därför mot Gud. Den som gör väl mot sin nästa, vinner Guds välbehag.”

TÄNK PÅ/
Hur påverkar människans unika värde din syn på:
• Livets början
• Funktionsvarianter
• Relationer
• Sjukdom
• Yrkesliv
• Åldrande
• Livets slut
• Rättvisa
• Migration
• Fattigdom