Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Göran Lennartsson.

Göran Lennartsson.

Hallå där...

...Göran Lennartsson, som under hösten kommit ut med en reviderad upplaga av boken inympad, som handlar om kristendomens judiska rötter.

Varför vill du lyfta Jesus som jude?
– Att Jesus var jude visar hur förankrat evangeliet är i historien. Gud blev människa och del av judisk kultur. Min egen
resa är att studiet av den värld och kultur som Jesus bejakade, hjälper mig att bättre förstå Jesus som person och hans undervisning. Evangelierna blir mer begripliga. Min kristna identitet blir tydligare av att se rötterna.
Vad säger du om kristna som vill leva som judar och judar som vill leva som kristna?
– Redan i den första generationen av kristna löstes denna fråga. Icke-judar som kommer till Guds Israel och får del av Nya förbundet, ska inte konvertera och bli judar. I den messianska tiden – Jesus är ju Messias – gäller att judar givetvis får behålla sin judiska identitet. Detsamma gäller icke-judar som får del av Israels välsignelser genom Jesus utan att byta status. De förblir hedningar, men får ändå del i förbundet (Apg 15:15–29).
Hur ser relationerna mellan judar och kristna ut idag?
– Att kristna bejakar sina judiska rötter och förstår att allt i Nya testamentet samtidigt var judiskt, skapar nya förutsättningar att förstå den historiska utvecklingen under de första kristna århundradena. Då sker en olycklig separation så att kristet och judiskt blir varandras motpoler. Både kristendom och judendom genomgick en stor omdaning.
– Bara genom att återerövra urkristendomen kan vi komma till rätta med kristna antijudiska vanföreställningar. Paradoxalt nog är studiet av Jesus och den äldsta kristna rörelsen en mötesplats i dag för judar och kristna.
Hur ser du på ersättningsteologi?
– Ersättningsteologin går ut på att judiska folket av en eller annan orsak förlorat sin ställning som egendomsfolk och
därför är borta ur frälsningshistorien. Den teologin finns inte i Nya testamentet. Sanningen är att Gud inte tagit tillbaka
kallelsen och sina löften till judarna, Guds Israel (Rom 11:29).
– Vi (hedna)kristna har fått del av Nya förbundets välsignelser genom Jesus, som slöts med judar precis som Jeremia
profeterade (Jer 31:31). Vi icke-judar har fått del av Israels andliga arv (Ef 2:12–13; 3:6). Paulus tar bilden att vi hednakristna är en inympad kvist på olivträdet, som i GT symboliserar Israel (Rom 11:17f.). Jesus är enligt Hebreerbrevet det fullkomliga offret, men annullerar inte förbundet med Israel som folk.
– Paulus profeterar om att hela Israel en dag ska bli räddat (Rom 11:25). Därför har vi också en gemensam framtid –
Messias återkomst.
Hur stor är skillnaden mellan den här utgåvan och den första 1995?
– Jag har gått igenom texten och gjort smärre justeringar och korrigeringar. Ett av kapitlen har omarbetats helt.