Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Gemensam pastors- och ledarutbildning kan bli verklighet

En församlingsbaserad, högkvalitativ och regional utbildning, där en varm andlig miljö är en viktig del. Det är vad arbetsgruppen, som på uppdrag av samfundsledningarna i SAM, EFK och Pingst, skissar i sitt förslag på hur en framtida gemensam ny ledar- och pastorsutbildning skulle kunna se ut. Förhoppningen är att de olika samfunden i sina årskonferenser ska kunna fatta ett inriktningsbeslut utifrån förslaget, som först därefter utarbetas i detalj.

Ulrik Josefsson, som är rektor både på PTS och Korteboskolan, har tillsammans med Roland Spjuth, ansvarig inom SALT-utbildningen, och Björn Cedersjö, biträdande rektor på Örebro Missionsskola, tagit fram förslaget till en ny teologisk utbildning för att träna kvinnor och män för tjänst i Guds rike.
”Genom att samordna resurserna skapas en större bredd och kompetens för att genomföra en församlingsbaserad utbildning där uppgiften att världen med evangeliet står i centrum”, formulerar de sig. Uppdraget fick de i december förra året och nu i mars var de klara.
Ä Nu är vårt arbete gjort och nu är det upp till samfundsledarna, samfundsstyrelserna och de olika årskonferenserna att fatta beslut, konstaterar Ulrik Josefsson, som säger att det både varit fruktansvärt roligt och jobbigt att på så kort tid arbeta fram det här förslaget.
Ä Vi tror på det vi skrivit, slår han fast. Vi tror att det här är viktigt för samfunden och att det är positivt för hela Guds rike att vi jobbar tillsammans.

Praktiskt inriktning
Förslaget till ny utbildning har ännu inget namn mer än arbetsnamnet NyPa, som kort och gott står för ”Ny pastorsutbildning”. I korthet handlar det om en om ledar- och pastorsutbildning med stort mått av praktisk inriktning, där lärandet hela tiden är kopplat till arbetet i en lokal församling.
Teori och praxis ska alltså gå hand i hand. Varje student ska ha en mentor i den församling man relaterar till, vilket är något som redan prövats i PTS-utbildningen.
Utbildningen är tänkt att vara godkänd av CSN, Centrala studie stödsnämnden, och det ska finnas möjlighet att både välja och välja bort möjligheten till formella akademiska poäng. Därför kan utbildningstiden variera mellan två eller fyra år, allt utifrån individuella behov och önskemål.
Samtidigt är det viktigt att möjligheten till akademiska poäng finns, vilket ju utgör en sorts kvalitetssäkring, konstaterar Ulrik Josefsson. De ger ju också påbyggnadsmöjligheter för livslångt lärande.

Varm andlig miljö
En varm andlig miljö ska vara en viktig del av utbildningen, poängterar han. Passionen för Guds rike ska tas till vara och fördjupas.
Ä Det handlar om att forma goda miljöer. Här tror jag också att de internationella kontakterna som både Pingst och de andra samfunden har kan vara ett viktigt bidrag till utbildningen, säger Ulrik Josefsson
I det förslag som nu föreligger är utbildningen utspridd på fem olika platser i landet.
Ä Vi tror inte att det är bra att ha allt på en plats, med tanke på att varje student på utbildningen ska vara kopplad till en lokal församling.
För att det ska fungera krävs lokala studieledare, som är ansvariga för sin grupp, men ny teknik kan användas för gemensamma föreläsningar. Med hjälp av storbilds-tv och en webbkamera kan det fungera utmärkt, menar Ulrik Josefsson, och föreläsarna kan alternera mellan de olika orterna. Sen följer man upp föreläsningarna med lokala diskussioner och seminarieövningar.
Utredningsgruppen tror att ungefär 50 personer per årskurs vill gå en sådan här utbildning och att det är lämpligt att studenterna fördelas någorlunda jämt mellan de fem utbildningsplatserna.
Kostnaderna då?
Ä Vi har inte gjort någon bud- get än, men en preliminär ekonomisk kalkyl, som är på cirka åtta miljoner, säger Ulrik Josefsson.

Satsar nio miljoner per år
I dag satsar de tre samfunden tillsammans cirka nio miljoner per år på sina pastorsutbildningar. Det nya förslaget ska inte bli dyrare för samfunden. Hur kostnaderna ska fördelas mellan de olika samfunden har gruppen dock inte tagit ställning till.
Finansiering tänker man sig från tre olika håll; Från församlingarna via samfunden, från samfundens sammanlagt åtta olika folkhögskolor och från högskoletilldelningen.
Ä När vi tittat på det här har vår utgångspunkt inte varit att vi ska spara pengar, utan att det ska bli en så bra utbildning som möjligt, påpekar han.
Förslaget är att den nya pastorsutbildningen ska drivas av en ideell förening, som bildas för ändamålet och som samverkar med både folkhögskolor och högskola.
Vad menar då Ulrik Josefsson talar för en gemensam utbildning?
Han listar kortfattat några argument så här:
Ä För det första att det är lättare att få fram de resurser som behövs för utveckling och fördjupning när man är fler som står bakom.
Ä För det andra att den egna identiteten fördjupas i samspel med andra. Den grundläggande samstämmigheten mellan de här tre samfunden är också tillräcklig för en gemensam utbildning.
– För det tredje att pingstvänner redan i dag läser i andra sammanhang än Pingst med siktet inställt på att bli pingstpastorer och därför redan finns i ett bredare sammanhang.
Ä För det fjärde, och kanske viktigaste, bygger vi Guds rike tillsammans och för att möta framtidens utmaningar behöver vi hitta stöd och samförstånd över historiska samfundsgränser.
Arbetsgruppens förslag kommer att bli underlag för samtal på Pingsts Rådslag i Norrköping i maj. Då kommer det också stå klart om det blir ett inriktningsbeslut eller inte. Först därefter kan man säga om det blir en gemensam utbildning och i så fall när den kan dra igång. Och då återstår att få en hel del detaljer på plats.