Fullt utbyggt Pingst

Plus och minus med samordningen

De slutgiltiga besluten om fullt utbyggt Pingst tas på Rådslaget den 11–12 maj. Här delar både tjänstemän och förtroendevalda med sig av sina förväntningar inför den ökade samordningen, både möjligheter och problem.

+ Vilka möjligheter ser du med en ökad samordning?
Ä Vilka möjliga problem ser du med en ökad samordning?

Stefan Beimark, föreståndare Pingst Örnsköldsvik
+ För att plantera och utveckla församlingar krävs det både utbildning, nätverk och ekonomiska resurser. Vi behöver alltså hjälpa varandra och få synergier. Ökad slagkraft.
Ä Att de enskilda engagerade individerna får för mycket och för många att ta hänsyn till. Långa förankringsprocesser.

Edward Sköllerfalk, ordförande Pingst ung
+ För att minska känslan av barn- och ungdomsverksamhet på ”entreprenad” ger en ökad samordning
möjligheten till generationsväxling inom Pingströrelsen på flera plan.
Ä Det finns en allmän risk att det stora slukar det lilla; att en del av verksamheterna tappar initiativ, egenansvar och kraft.

Ingrid Svanell, verksamhetsansvarig Pingst Församling
+ Att varje fråga tydligare hamnar i ett verksamhetsområde. Enklare för församlingarna att veta vem man ska vända sig till. Tillsammans hjälper vi församlingar att lyckas.
Ä Det är ett problem om vi missar att vårt uppdrag är att hjälpa församlingar att lyckas. Det är farligt om vi börjar tro att vi har ett existensberättigande för vår egen skull.

Peo Larsson, direktor för Pingst
+ En ökad administrativ samordning ger lägre kostnader, större kunskaper av helheten samt mindre monotont
arbete.
Ä Kan verkligen inte se några problem vad avser administration, ekonomi, IT mm.

Dan Salomonsson, ordförande LP-verksamheten
+ Samarbete och samordning är förutsättningen för att använda resurserna på ett bättre och mer effektivt sätt.
Ä Det finns alltid en risk att koncentration av resurser förflyttar visionsfokus från att vara ett servicecenter till att uppfatta sig som ett huvudkontor med makt.

Elisabeth Celaya, ekonomichef
+ Bättre överblick av Pingsts verksamheter och resurser och mer gynnsamma avtal/upphandlingar för
alla verksamheter när vi är ett.
Ä Det krävs fler möten för att ha god kontroll av alla verksamheter. Styrelsen hamnar också längre bort från verksamheten och det blir sårbart om något centralt system inte fungerar.

Lars Anderås, verksamhetsansvarig, Pingst Internationellt
+ Det blir enklare att samarbeta, till exempel medielinjen på Kaggeholm, TV Inter och Ibra. Verksamheterna kommer närmre varandra, vilket gör att man enklare hittar synergieffekter.
Ä Beslutsvägarna kan bli längre och beslutsfattandet kommer ett steg längre bort från verksamheterna.

Edward Sköllerfalk, ordförande Pingst ung
+ För att minska känslan av barn- och ungdomsverksamhet på ”entreprenad” ger en ökad samordning
möjligheten till generationsväxling inom Pingströrelsen på flera plan.
Ä Det finns en allmän risk att det stora slukar det lilla; att en del av verksamheterna tappar initiativ, egenansvar och kraft.

Elisabeth Hammarberg, info- och kommunikationsansvarig PMU:
+ Det görs så otroligt mycket bra inom Pingst. Med en gemensam organisation blir det förhoppningsvis enklare att tillsammans spegla detta både mot medlemmar inom Pingst och samhället runtomkring.
Ä Så länge det finns en förståelse för att varje organisation också har behov av att vara tydlig med vilka de är, och kommunicera det mot sina målgrupper, så ser jag inga direkta hot.

Christina Hellström, ordf. Kaggeholms Folkhögskola
+ Bra om alla verksamheter inom Pingstfamiljen hänger ihop. Ger bättre överblick av det vi har tillsammans. Större möjligheter att använda den kompetens som finns inom Pingst på ett optimalt sätt.
Ä Besluten flyttas längre från verksamheterna. Engagemanget och entusiasmen hos de som jobbar i verksamheterna kan dämpas om beslutsfattarna upplevs som frånvarande eller toppstyrande.