Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Församlingar kan söka lokalbidrag

Nu finns det möjlighet för församlingar att söka bidrag för köp, ny- eller ombyggnad och handikappanpassning av sina lokaler. Ansökan till Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, måste dock skickas in senast 31 januari 2013.

Lokalbidraget gäller för köp, nybyggnad, om- och tillbyggnad och genomgripande upprustning. Dock inte för löpande underhåll. Även handikappanpassningsbidrag av lokaler kan ges, som exempelvis installation av hiss och/ eller ramper, hörselslingor etcetera.
Lokalbidraget till trossamfund har under budgetåret 2013 höjts från 2Ä3 miljoner till 10 miljoner. I budgetpropositionen har regeringen särskilt framhållit vikten av gudstjänstlokaler för församlingar som i huvudsak betjänar personer med utländsk härkomst, och sådana ansökningar kommer därför att prioriteras av SST.
Under 2013 har SST även möjlighet att bevilja bidrag till lokaler, där verksamhet bara bedrivs under en del av
året, exempelvis sommarhem.
För att ett projekt ska tas upp till behandling krävs en investering på minst 50 000 kronor, detta minimibelopp
gäller dock inte om ansökan gäller handikappanpassning.
Lokalbidrag får lämnas med högst 30 procent av kostnaden för de beräknade åtgärderna, dock högst på en miljon.
Ansökningen måste göras på en särskild blankett och vara insänd senast 31 januari 2013. På www.sst.a.se finns
mer information, samt möjlighet att ladda ner ansökningsblankett.