Enkät om pastorsakademin

1. Planerar du att delta i Pastorsakademin? 2. Varför? 3. Vad hoppas du få ut av utbildningen?

Per-Johans Stenstrand, Västerås
1. Ä Ja.
2. Ä Det känns som en nystart av Pingst, en kickstart av ett årtionde som ska präglas av tillväxt. Att vara pastor är att vara i kontinuerligt lärande. Som ledarutbildare är jag intresserad av att följa med det som sker i Pingst idag.
3. Ä Nya intryck och en upplevelse av att vi är många som bestämt oss för att gå vidare för att kunna fullfölja vårt uppdrag att se Sverige och världen frälst.
Ewa Gustafsson, Bålsta
1. Ä Osäkert om det blir så.
2. Ä Kostnaden är en stor del, mycket pengar för en liten församling. Jag gick förra utbildningen som skulle
vara en vidare utveckling för pastorer. Det kändes som det rann ut i sanden och inte var så välplanerat. Rädd att detta blir på samma sätt.
3. Ä Fungerar det som det har presenterats hoppas jag få verktyg som hjälper mig i mitt jobb som ledare för Guds församling.
Rodhe Green, Malå
1. Ä Ja, det vill jag gärna, men jag har inte lyft det i församlingsledningen än.
2. Ä Det är viktigt med fortbildning för de flesta yrkesgrupper, och särskilt för pingstpastorer där utbildningsbakgrunden är mycket skiftande. Vårt samhälle förändras snabbt och våra församlingar och dess företrädare
bör vara rustade för att möta de behov och krav som ställs i 2010-talet.
3. Ä Först och främst konkret ledarträning med betoning på personlig andlig utveckling och uppföljning genom coachning.
Urban Klintenberg, Borås
1. Ä Ja, jag kommer att delta och styrelsen har bejakat oss som pastorer i teamet att satsa på detta.
2. Ä För mig känns det både naturligt och självklart att gå denna utbildning. Vi behöver ständigt påverkas och utvecklas
i vårt tänkande och i vårt sätt att arbeta, särskilt vi som har fått det viktiga förtroendet och uppdraget att leda församlingar.
3. Ä Jag förväntar mig att utvecklas i min tjänst som pastor och ledare, men också bli bättre på att leda mig själv. Jag tror också att det är viktigt att vi tillsammans som pastorer får bearbeta vår teologi och vårt sätt att arbeta och att vi tillsammans får träning för församlingstillväxt.
Henrik Mjörnell, Oskarström
1. Ä Nej!
2. Ä Jag gick förkunnargemenskapens ”Fortbildning för pastorer” för ett par år sedan. Min församling betalade den utbildningen. Pastorsakademin har ungefär samma upplägg och som liten församling på 40 medlemmar så kan vi inte motivera våra medlemmar att betala kostnaden. Det som bekymrar mig är om vi, som inte går pastorsakademin, hamnar utanför gemenskapen och förlorar våra möjligheter att få vara med och påverka pingströrelsens framtid.