De sätter teologin på pränt

Teologi och nätverk. För samman dessa båda och man får en grupp av människor som är med och beskriver pingströrelsen nutida och framtida teologi. Uppgiften för det teologiska nätverket är att ”formulera tron som den förkunnas i Pingströrelsens huvudfåra”. En grannlaga uppgift kan tyckas. Och viktig.

Dan Salomonsson, pastor i Uppsala pingstkyrka och nätverkets ordförande, eller sammankallande som han nöjer sig med att kalla uppgiften, håller med.
Ä Det är ett stort och viktigt jobb. Att vara med i nätverket innebär många dagars intensivt och faktiskt obetalt arbete. Dessutom förväntas varje deltagare ta uppgiften på största allvar, att verkligen vara med, att vara aktiv. Den som uteblir för många gånger får finna sig i att bli ersatt med någon annan.

Gemensam teologi
Det är 24 personer som på detta sätt ska var med och sätta ord på något som kan utgöra en slags gemensam teologi för pingströrelsen i Sverige. Dan Salomonsson menar att nätverket är viktigt för att resultatet ska bli bra.
Ä Det behövs ett forum som har tid att reflektera över teologin. I synnerhet inom en rörelse som fortfarande befinner sig i utveckling.
För att influenserna i arbetet inte bara ska komma från ett håll består nätverket av hälften föreståndare och predikanter i Pingströrelsen och hälften teologer av facket. Målet har varit att ha en så representativ grupp som möjligt.
Ä Samtliga förväntas dessutom vara aktiva medlemmar i en lokal pingstförsamling.
Det var för åtta år sedan nätverket började sitt arbete. Sedan dess har de träffats fyra till fem gånger per år. Normalt avsätter medlemmarna ett dygn, från lunch till lunch utom vid ett tillfälle som innebär en extra stor insats och därför tar några dagar i anspråk.

Klassiska ämnen
Under dessa träffar arbetar man med olika teologiska och läromässiga frågor.
Ä Vi behandlar inte dagsaktuella ämnen, utan håller oss till de klassiska ämnena.
Vid jämna mellanrum inbjuds dessutom alla som är intresserade till så kallade teologidagar, då olika samtalsämnen tas under speciell behandling.
Större delen av teologiska nätverkets arbete är koncentrerat runt framställningen av skrifterna i serien ”Trons hemlighet”.
Ä Arbetet fungerar så att vi utifrån ett omfattande material låter några vara huvudskribenter, vars texter utgör underlag för den gemensamma bearbetningen fram till publicerad bok, säger Salomonsson.
De ämnen som hitintills bearbetats och kommit ut i bokform är den helige Ande, Jesus, bibelsyn, dopet, andliga ledare, församlingen, helande, homosexualitet och människan. Inom kort kommer småskrifter om gudstjänsten och nattvarden. Sedan väntar ämnena Jesu återkomst och de dödas uppståndelse.
De böcker som hittills utgetts är små till formatet om än inte till innehållet. Men planen är att alla skrifterna så småningom ska utges i en samlingsvolym.

Positiv respons
Frågan är då hur arbetet tas emot av uppdragsgivarna, eller brukarna, Sveriges pingstförsamlingar.
Ä Responsen jag har fått har bara varit positiv och uppmuntrande. Det märks att det finns
ett behov av fördjupning.