Coachning för församlingar

En församling kan bli hemmablind och inte se de egna möjligheterna. Då kan det vara läge att anlita en församlingscoach, som hjälper till att tillföra ny energi och nya tankar. Pingst erbjuder numera en sådan tjänst.

Livscoach, jobbcoach, träningscoach, karriärcoachÄ och nu också församlingscoach. Det händer ju att ord och begrepp blir så trendiga att de till slut tappar sitt innehåll Ä och coach ligger kanhända nära den gränsen. Den ursprungliga betydelsen av det engelska uttrycket torde vara tränare, men medan sportsverige i stor utsträckning valt att använda den svenska översättningen har det engelska uttrycket släppts fritt att använda på diverse områden i övriga delar av vårt liv.
Därför är förstås den naturliga frågan vad tjänsten församlingscoachning som Pingst nu erbjuder egentligen handlar om.
Ä I grunden handlar det om att vi tror på den lokala församlingen, att den har en funktion för människor i sin närhet. Från den övertygelsen vill vi stödja och vägleda in i en process för att hitta den egna församlingens möjligheter, säger Daniel Alm, som leder arbetet centralt inom området Pingst Tillväxt.
Mer konkret går det ut på att tillhandahålla en fräsch blick utifrån i en situation där man kanske hamnat i en slags hemmablindhet.
Ä Det kan gälla olika områden i församlingens arbete Ä den lilla gruppen, gudstjänsten, organisation och strukturer.
Daniel betonar dock att det inte handlar om kris- eller konflikthantering.
Ä Det har vi andra redskap för, säger han.
Det handlar inte heller om att gå in och ta över församlingens ledning, utan mer om att tillföra energi och nya tankar. Inte heller ska det förväxlas med Naturlig församling (NFU), som visserligen också använder handledning i en utvecklingsprocess, men mer riktat till församlingar ”överlag”. Däremot kan man använda NFU:s analysverktyg i inledningsskedet.
Ä Församlingscoachning är till för församlingar som på något sätt vill komma vidare men har svårt att hitta öppningarna och de egna möjligheterna.
Processen löper under ett år och inleds med att man vänder sig till just Daniel Alm på Pingst och meddelar sitt intresse för den här möjligheten att få stöd i sitt arbete. Alm gör sedan en bedömning utifrån församlingens situation och fördelar uppdraget till någon av de coacher som står till förfogande och som därefter deltar i församlingens process.
Samtliga coacher arbetar efter en gemensam värdegrund och har tillgång till samma verktygslåda i sitt arbete.
En av coacherna är Richard Svensson, bosatt i Höör i Skåne. Han har arbetat i församlingstjänst sedan 1999 och har under de senaste åren haft en resande tjänst som bland annat fört honom till Finland där han fått möjlighet att stödja församlingar på det sätt som Pingsts församlingscoachning syftar till och som gett honom värdefull erfarenhet.
Richard påpekar att detta ännu är i sin linda. Hittills har han haft möjlighet att arbeta med en församling men vet att
flera är på gång.
Ä Vi som coacher vill vara medspelare i församlingens process, förklarar han. Det handlar varken om att avsätta eller tillsätta medarbetare, inte heller om att strömlinjeforma församlingar utifrån en viss modell eller komma med en egen agenda.
Ä Vår uppgift är att observera, ställa frågor och komma med lite nya infallsvinklar, fortsätter han. Det är församlingens ledarskap som äger processen.
Det han hittills märkt, både i sitt eget arbete och i de regelbundna kontakterna med de övriga coacherna är att det finns
ett behov av detta, även om det kan handla om olika områden i församlingens liv och verksamhet.
Ä Det är lätt att man tappar, eller begränsar det egna perspektivet, och då kan vi komma in och inspirera och lyfta, säger Richard.
Den som vill veta mer kan läsa om hela processen på www.pingst.se och klicka sig vidare till Pingst tillväxt.