Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Andlig utrustning betonas i nya riktlinjer

I de nya riktlinjerna för valberedningen för Pingst – fria församlingar i samverkan betonas mer än tidigare att de förtroendevalda ska ha en andlig utrustning och en andlig urskiljningsförmåga och att de ska vara ledare i sin hemförsamling eller ha sådana kvalifikationer.

Vid vårens Rådslag i Uppsala tillsattes en arbetsgrupp bestående av Olof Djurfeldt, Sollentuna, Daniel Alm, Västerås och Annica Björk, Skärstad, som fick till uppgift att se över och uppdatera riktlinjerna för valberedningens arbete.
Arbetsgruppens förslag hade skickats ut till medlemsförsamlingarna inför det extra Rådslaget den 25 oktober och presenterades också kort där.
Den enda ändringen som det blev viss diskussion om gällde förslaget att eftersträva en samordning av pingststyrelsen med de andra styrelserna i de juridiskt självständiga pingstorganisationerna.
Ä Det kan bli problem med för många självskrivna representanter från de andra verksamheterna och innebära att det blir en stor och tungrodd styrelse, menade exempelvis Magnus Jonegård, från Hässleholm.
Hans förslag att låta arbetsgruppen titta över detta en gång till röstades dock ner av ombuden. Men för att avgöra frågan krävdes att ombuden använde sina röstkort.