Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”Vårt ärende det viktigaste”

Årets Rådslag fokuserade på uppdraget och på en församling för alla

Årets Rådslag var inte de stora formaliabeslutens årsmöte. Men väl så viktigt var säkert att ombuden åkte hem med lördagens tema ”En församling för alla” i färskt medvetande och med Pelle Hörnmarks visionstalspåminnelse om att vara trogna Pingsts viktigaste ärende. – Det vi längtar efter är öppna dopgravar och att människor tar emot evangeliet. Vi behöver leva för detta och dkasta oss ut i vårt ärende.

Årets förhandlingar innebar i år mest formalia. För första gången på flera år skulle inga stadgar ändras, organisationen förändras, föreståndare väljas eller en värdegrund spikas. Årsredovisningarna innehöll heller ingen dramatisk eller uppseendeväckande information.
Detta sammantaget innebar att fokus i stället kom att ligga på Pelle Hörnmarks visionstal i samband med fredagskvällens middag och på lördagens temainriktning på ”En församling för alla”, där pastor Craig Johnson från Lakewood Church i Texas var dagens inledare.
Han leder ett arbete kallat Champions Club, som har barn med särskilda behov och deras familjer som målgrupp.
Ä Att nå de allra minsta har med Guds hjärta att göra, menade han. Låt oss aldrig glömma de som Gud aldrig glömmer.
Hans eget engagemang kommer av erfarenheterna av att vara pappa till nioårige Connor, som är autistisk.
Ä Mitt barn kan inte gå ut och leka med andra barn, han vet inte hur man samspelar, han får utbrott när han inte kan göra sig förstådd. Vi och andra familjer som oss behöver hopp. Vi bär mycket på våra axlar och livet känns ofta tungt.
Han menade att när församlingarna rör vid människors hjärtan, ser deras behov och ser deras barn då blir vittnesbördet kärlek och människorna förstår att det handlar om en levande tro.
Ä Vi kan gå vid sidan av de här familjerna, lyfta dem från vardagen, visa på att det finns en mening med våra barn och våra liv och att Guds nåd räcker.
Craig Johnson vågade utlova mirakel.
Ä Ni kommer att börja se på er församling och er verksamhet på ett annat sätt.
Men, påpekade han, det handlar inte om att se på människor med särskilda behov som en grupp.
Ä Nej, det är riktiga människor med riktiga behov. Det är människor vi möter, menade han och exemplifierade med bilder, bland annat på hans egen son Connor.
Craig Johnsons inledning följdes upp av ett panelsamtal kring dagens tema ”En församling för alla”. Hans Wikström ledde och i panelen fanns Anna Collén, Urban Ringbäck, Birgitta Hägg och Frida Nyberg, Boden.
Ä Vi måste öva på att bemöta människor som inte är precis som oss, menade Anne Collén, som förutom pastor i Höör också är mamma till en funktionsnedsatt flicka.
Samtalet vidgades till att också handla om hur vi exempelvis bemöter invandrare.
Ä Man kan inte bygga en mångkulturell församling utifrån ett vitt medelålders ledarskap, menade till exempel Urban Ringbäck, föreståndare i Smyrnakyrkan i Göteborg, där den internationella gruppen växer.
Ä Vi måste öppna upp och forma varandra i öppenhet och möten.
Han pekade också på det arv som pingströrelsen har av att nå missbrukare.
Ä Tänk om det kan ske igen, sa han, och hoppades på att församlingarna skulle få vara en förebild till hur människor kan leva tillsammans.
Birgitta Hägg, beteendevetare från Avesta, betonade vikten av att se på människor som kommer hit som resurser i stället för som hjälpobjekt.
Men, påpekade hon, de grupper vi pratar om står inte alltid högt i kurs i samhället och det är alltså inte alltid prestigefullt att engagera sig för barn med särskilda behov, missbrukare eller nysvenskar.
Ä Vi behöver påminna oss om allas lika värde inför Gud och se på varandra utifrån det, menade Anne Collén.
På fredagskvällen bjöds ombuden på middag runt dukade bord i den sal som tidigare på dagen varit förhandlingssal.
På menyn stod kyckling och till efterrätt flädermousse med björnbär.
Pelle Hörnmarks visionstal, som han höll mellan huvud- och efterrätten, lyfte Pingsts ändamålsparagraf, som handlar om uppdraget att vinna Sverige och världen för Kristus.
Ä Gud har gett oss ett ärende till världen, sa han. Vi finns till för att ge evangelium till världen och vi måste fokusera på vårt uppdrag, inte på utsidan.
Och eftersom 2,7 miljarder av världens befolkning inte hört om Jesus äns å måste det vara viktigare att göra något åt än diskutera hur vi ser på sakramenten, spetsade han till det.
Ä Vi är inte här för att bli applåderade eller socialt accepterade utan för att vara trogna vårt uppdrag. Vi sitter här på Rådslag för att vi tillsammans kan hjälpa varandra att lyckas bättre med att göra det vi ska.
I bönen som följde bad han sedan Gud om att hjälpa Pingst att vara en väckelserörelse.
På lördagen presenterades också de olika verksamhetsområdenas planer för det kommande året och verksamhetsledarna fick under lättsamma former, ledda av Pelle Hörnmark, informera om sina respektive områden.
Ombuden fick också möjlighet att lämna synpunkter kring detta i det samtalstorg som ställts upp runt om i salen.
Innan Rådslaget avslutades på lördagseftermiddagen togs det formella beslutet om verksamhetsplanerna och också beslut om att nästa års Rådslag ska hållas den 9Ä10 maj 2014.

Fotnot: Årets Rådslag samlade 303 ombud och observatörer, och hölls på hotell Clarion Sign i centrala Stockholm.