Pingst Församling

Pingst Församling ansvarar för vigselfrågor, Ny i tjänst-kurser, församlingsstöd, församlingskonsulter, sång- och musikfrågor, STIM-kontakter, SST-bidrag, Pingströrelsens årsbok och arkiv, verksamhetsområdet Pingst Omsorg och församlingsplanteringsarbete, församlingsutveckling och nystartsarbete. Visionen och uppdraget är att hjälpa församlingar att lyckas. Klicka på länken nedan för att läsa mer om de verktyg som finns för församlingarna. Verksamhetsansvarig är Richard Svensson.

PMU

PMU, Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, är Pingsts biståndsorganisation. PMU:s uppdrag är att arbeta för en rättvis och jämlik värld, där människors relationer är upprättade, där fred, frihet och demokrati finns – för alla  – och där mänskliga rättigheter respekteras, ekonomiska resurser är rättvist fördelade och människor lever i harmoni med naturer och säkrar framtiden för kommande generationer. Verksamhetsansvarig är Niclas Lindgren.
Pingst – fria församlingar i samverkan har ett 90-konto, där PMU ingår som ett av insamlingsorganen. Att ha ett 90-konto ställer höga krav och innebär årlig granskning av Svensk Insamlingskontroll.

IBRA

IBRA:s uppdrag är att förmedla evangeliet via olika former av media till de onådda i världen. Pontus Fridolfsson är verksamhetsansvarig.

LP-verksamheten

LP-verksamhetens uppdrag är att på kristen grund ge människor omvårdnad, behandling och stöd, genom att driva egna anläggningar och verksamhet eller genom att stödja församlingar och församlingsnära organisationer som själva vill starta och driva sociala verksamheter. Verksamhetsansvarig är Hans Wikström. LP-verksamheten är en egen juridisk person.

Pingst Ung

Pingst Ung arbetar för att  de lokala barn- och ungdomsavdelningarna ska lyckas med sitt uppdrag att nå nya barn och ungdomar och utveckla ett livslångt lärjungaskap. Verksamhetsansvarig är Johanna Bode. Pingst ung är en egen juridisk person.

Pingst Utbildning

Pingst Utbildning rymmer Pingstskolorna, pastorsutbildningen ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi), Institutet för pentekostala studier (IPS) och fortbildningssatsningar. Visionen är att genom utbildning, fortbildning och folkbildning verka för ett bättre samhälle, levande församlingar och att Guds rike får större genomslag. Verksamhetsansvarig är Ulrik Josefsson.

Pingst Förvaltning

Pingst Förvaltning AB är Pingströrelsens kapitalförvaltningsbolag med uppdrag att på bästa sätt förvalta rörelsens kapitaltillgångar. Målet är att avkastningen ska ge minst fem procent över en konjunkturcykel. Bolaget följer en placeringspolicy som reglerar på vilket sätt förvaltningen kan ske. Under Pingst förvaltning finns dotterbolaget Samspar AB.

Samspar säljer och marknadsför anpassade församlingsförsäkringar. För närvarande utförs tjänsterna av Söderberg & Partner.