Vid Rådslaget i maj 2012 fattades beslut om Fullt utbyggt Pingst, vilket handlar om ett nytt samlat sätt att organisera alla de olika verksamheterna inom Pingst närmare varandra. De olika verksamhetsområdena är Pingst Församling, Pingst Media, PMU, Pingst Socialt, Pingst Tillväxt, Pingst ung, Pingst Utbildning och Pingst Förvaltning.

Pingst Församling

Pingst Församling ansvarar för vigselfrågor, Tillsammans, Ny i tjänst-kurser, församlingsstöd, församlingskonsulter, sång- och musikfrågor, STIM-kontakter, SST-bidrag, Pingströrelsens årsbok och arkiv. Visionen och uppdraget är att hjälpa församlingar att lyckas. Klicka på länken nedan för att läsa mer om de verktyg som finns för församlingarna. Verksamhetsansvarig är Andreas Ardenfors.

PMU

PMU, Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, är Pingsts biståndsorganisation. med ramavtal med SIDA. PMU:s uppdrag är att arbeta för en rättvis och jämlik värld, där människors relationer är upprättade, där fred, frihet och demokrati finns – för alla  – och där mänskliga rättigheter respekteras, ekonomiska resurser är rättvist fördelade och människor lever i harmoni med naturer och säkrar framtiden för kommande generationer. Verksamhetsansvarig är Niclas Lindgren.

Pingst Media

Pingst Media arbetar genom IBRA, TV Inter och ICBI. Uppdraget är att förmedla evangeliet via olika former av media till de onådda i världen. Pontus Fridolfsson är verksamhetsansvarig.

Pingst Socialt

Pingst Socialts uppdrag är att på kristen grund ge människor omvårdnad, behandling och stöd, genom att driva egna anläggningar och verksamhet eller genom att stödja församlingar och församlingsnära organisationer som själva vill starta och driva sociala verksamheter. Inom arbetsområdet ryms LP-verksamheten, vars syfte också är att arbeta drogförebyggande samt att bedriva opinionsbildning. Tillförordnad verksamhetsansvarig är Madeleine Hansson.

Pingst Tillväxt

Pingst Tillväxt ansvarar för församlingsplanteringsarbete, församlingsutveckling och nystartsarbete. Visionen för arbetet är att se fler levande, växande församlingar i Sverige. Andreas Ardenfors är verksamhetsansvarig för Pingst Tillväxt.

Pingst Ung

Pingst Ung arbetar för att  de lokala barn- och ungdomsavdelningarna ska lyckas med sitt uppdrag att nå nya barn och ungdomar och utveckla ett livslångt lärjungaskap. Verksamhetsansvarig är Edward Sköllerfalk.

Pingst Utbildning

Pingst Utbildning rymmer Pingstskolorna, pastorsutbildningen ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi), Institutet för pentekostala studier (IPS) och fortbildningssatsningar. Visionen är att genom utbildning, fortbildning och folkbildning verka för ett bättre samhälle, levande församlingar och att Guds rike får större genomslag. Verksamhetsansvarig är Ulrik Josefsson.

Pingst Förvaltning

Pingst Förvaltning AB är Pingströrelsens kapitalförvaltningsbolag med uppdrag att på bästa sätt förvalta rörelsens kapitaltillgångar. Målet är att avkastningen ska ge minst fem procent över en konjunkturcykel. Bolaget följer en placeringspolicy som reglerar på vilket sätt förvaltningen kan ske. Under Pingst förvaltning finns dotterbolaget Samspar AB.

Samspar säljer och marknadsför anpassade församlingsförsäkringar. För närvarande utförs tjänsterna av Söderberg & Partner.