fbpx

Pingst Rådslag

ÅRETS RÅDSLAG 

Rådslaget 2022 hålls i Hedvigslundskyrkan i Gävle den 20–21 maj. Läs mer om årets konferens genom att klicka på knappen. För frågor kan du maila info@pingst.se

OM RÅDSLAGET

Det högsta beslutande organet för Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan är Rådslaget, som är ett årsmöte för föreningen.

Pingstförsamlingarna är medlemmar i Pingst på två nivåer: i riksföreningen där pingstförsamlingarnas gemensamma arbete bedrivs och i trossamfundet som ger den lokala församlingen status som kyrka i det svenska samhället. Alla trossamfundets medlemmar är också medlemmar i riksföreningen. Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan bildades den 8 december 2001 och hade den 31 december 2017 totalt 382 medlemsförsamlingar som representerade 85 613 medlemmar.

I stadgarna anges att ordinarie Rådslag ska hållas senast den 15 juli varje år. Extra Rådslag ska hållas när styrelsen så anser eller när det begärs av minst 1/3 av medlemsförsamlingarna.

 • I Rådslaget ska öppenhet och delaktighet eftersträvas och det ska vara öppet för observatörer.
 • Motioner och förslag från medlemsförsamlingarna till ordinarie Rådslag ska vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor före Rådslaget.
 • Kallelse till ordinarie Rådslag och extra Rådslag ska sändas ut senast sex veckor före Rådslaget.
 • Kallelser och handlingar till Rådslag sänds till de adresser medlemsförsamlingarna anmält till styrelsen.
 • Med kallelsen till ordinarie Rådslag ska valberedningens förslag avseende ordförande, vice ordförande, föreståndare om sådant val är aktuellt, övriga styrelseledamöter samt revisorer medfölja.
 • Senast två veckor före Rådslaget sänds övrigt underlag till beslutsärenden.
 • Rådslaget har rätt att under löpande mandattid, på ordinarie eller extra Rådslag, avsätta styrelseledamot och utse annan ledamot.
 • Extra rådslag kan endast besluta i ärenden som angetts i kallelsen.
 • Vid ordinarie Rådslag ska enligt stadgarna vissa givna frågor behandlas, såsom val av förtroendevalda, verksamhetsplan, motioner från församlingarna och medlemsärenden.

Till Rådslaget har varje medlemsförsamling rätt att sända representanter utifrån medlemsantal vid närmast föregående årsskifte:

   • upp till och med 499 medlemmar 2 ombud
   • 500 – 999 medlemmar 3 ombud
   • 1000 – 1999 medlemmar 4 ombud
   • 2000 eller fler medlemmar 5 ombud

Röstning sker av de närvarande valda ombuden genom röstkort. Varje närvarande ombud motsvarar en röst. Ombud äger ej rätt att företrädas av annan genom fullmakt. Beslut avges med enkel majoritet förutom i beslut avseende ändring av stadgarna för Pingst samt upplösning av Pingst.

TIDIGARE ÅR

Nedan kan du se föregående års protokoll, årsredovisningar och andra bilagor.