Ekumeniska samarbeten

 Lokalt

Pingströrelsen ser positivt på samarbete mellan kristna kyrkor och församlingar. Merparten av pingstförsamlingarna är involverade i lokala samarbeten av olika slag med andra församlingar på orten, omfattningen av samarbetet varierar dock kraftigt. Varje pingstförsamling är självstyrande och beslutar själv om samarbete.
På flera platser har pingstförsamlingar valt att bilda gemensam församling med en annan församling tillhörande ett annat samfund. År 2013 fanns 53 så kallade gemensamma församlingar som tillhör Pingströrelsen samt ytterligare minst ett samfund. Dessa församlingar hade då sammanlagt 7 955 medlemmar.

 Nationellt

Pingst – fria församlingar i samverkan är sedan 2007 med i Sveriges kristna råd. Sveriges kristna råd är en ekumenisk mötesplats för kyrkorna i Sverige.
Pingst är också medlem i Svenska evangeliska alliansen som är ett nätverk av evangelikala kristna i Sverige.
Pingströrelsen är också med i Svenska bibelsällskapet som arbetar för översättning, spridning och användning av Bibeln.

 Internationellt

Pingst samarbetar med en rad pingstsamfund och storstadskyrkor i övriga delar av världen. Den svenska Pingströrelsen är en del av den internationella pingstväckelsen och anknyter till Pentecostal European Fellowship (PEF) och World Pentecostal Fellowship (WPF).