Organisation

Organisation

Pingst – fria församlingar i samverkan är de svenska pingstförsamlingarnas riksorganisation. Ända sedan 1900-talets början har pingstförsamlingarna samarbetat för att bygga Guds rike – lokalt, regionalt, nationellt och globalt. För att stärka och strukturera det gemensamma arbetet bildades Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan år 2001.

Pingst samarbetar med landets pingstförsamlingar för att fler ska komma till tro och finna gemenskap i den kristna församlingen. Genom att agera tillsammans förstärks slagkraften. Det kan gälla allt från biståndsprojekt i tredje världen till opinionsinsatser i Sverige.
Pingst utvecklar och erbjuder verktyg som är till hjälp för församlingar i olika situationer. Det kan handla om inspiration och faktakunskaper för exempelvis missionsprojekt, utbildning, diakoni och relationer, barn och ungdom, med mera.
Medlemsförsamlingarna är Pingsts uppdragsgivare. Verksamhetens inriktning beslutas i rådslag, där också val av föreståndare och styrelse sker.

Trossamfundet Pingst

År 2004 aktiverades Trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan för att erbjuda pingstförsamlingar en stärkt juridisk status. Vid utgången av år 2017 var 327 församlingar med i trossamfundet.

I och med lagen om trossamfund, som trädde i kraft år 2000, blev det möjligt även för frikyrkorna att i juridisk mening betraktas som kyrka.Under 1990-talet påbörjades en process med att strukturera pingstförsamlingarnas gemensamma arbete, bland annat för att få en tydligare organisation på det nationella planet. Det ledde fram till att Riksföreningen Pingst – fria församlingar startades 2001 som en samverkansorganisation för Sveriges pingstförsamlingar. Årligen ordnas ett rådslag för medlemsförsamlingarna i trossamfundet och i riksföreningen.

De pingstförsamlingar som är anslutna till Trossamfundet Pingst får:

  • Stärkt juridisk status som kristen gemenskap.
  • Förstärkt skydd för trosfrihet.
  • Tystnadsrätt för pastorer.
  • Möjlighet att ta emot kyrkoavgift.
  • Möjlighet till vigselrätt i Pingst.

Nedan finns filer för nedladdning som berättar om vägen till medlemskap i Pingst, stadgar, anmälan, mm.