Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Vigselnämnden upphör om ett år

Pingstförsamlingarnas vigselnämnd går nu inom kort in i sitt sista verksamhetsår. Den 1 maj 2012 kommer trossamfundet Pingst att överta Vigselnämndens funktioner, vilket innebär att endast pingstpastorer verksamma i församlingar som är medlemmar i samfundet kommer att kunna få vigselrätt.

Pingstförsamlingarnas Vigselnämnd har sedan 1952 haft till uppgift att fullgöra de uppgifter som åligger ett trossamfund vad gäller vigselrättsfrågor inom ett trossamfund. Sedan dess har dock lagstiftningen ändrats och den är numera utformad så att endast trossamfund omfattas av möjligheten att utse vigselförrättare.
Pastor Niklas Piensoho, som är ordförande i Pingstförsamlingarnas vigselnämnd informerar om de kommande förändringarna i ett brev, som skickats till alla pingstförsamlingar.
I samförstånd med Kammarkollegiet har Pingstförsamlingarnas Vigselnämnd kommer överens om att avsluta sitt uppdrag i och med 1 maj nästa år. Då övertar alltså trossamfundet Vigselnämndens funktioner och under övergångstiden kan de församlingar, som ännu inte anslutit sig till trossamfundet, och som önskar att deras pastorer ska ha vigselrätt, hinna ansluta sig.
Det som händer formellt är att samtliga behörigheter för pastorer i Pingströrelsen först kommer att dras in och i samma beslutsmöte i Kammarkollegiet kommer sedan ny behörighet att tilldelas samtliga behörighetsförklarade pastorer som finns i en samfundsansluten församling och som gett besked om att man önskar behålla sig vigselbehörighet. Övriga kommer inte att kunna erhålla behörighet.
Det uppdrag som Vigselnämnden haft att behörighetsförklara och ansvara för att behörig pastor sköter sitt uppdrag korrekt, kommer också från och med 1 maj 2012 att överföras till trossamfundet Pingst och det är Pingststyrelsen ansvar att bestämma hur de här frågorna ska handläggas.
Alla pingstförsamlingar har via brev underrättats om den kommande förändringen och också fått information om två konkreta åtgärder som måste vidtas i god tid före 1 maj 20112 om vigselrätten ska finnas kvar.
För det första måste församlingen ansluta sig till trossamfundet Pingst och för det andra måste varje pingstpastor, som i dag har vigselbehörighet, lämna ett personligt besked till Pingst Ä fria församlingar i samverkan om önskan att behålla vigselrätten.
Inom kort kommer ansökningshandlingar för anslutning till trossamfundet samt för pastor som önskar fortsatt behörighet att sändas ut till församlingarna från Pingst Ä fria församlingar i samverkan.